ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ S4220029

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

——————

 000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ S4220012 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

000000คณะวิจิตรศิลป์  ได้ดำเนินการคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 14 ราย ดังนี้

1. นายมนต์ธัช ไทยยันโต

2. นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณชาติ

3. นางสาวณัฐกานต์ จันทะกูฎ

4. นางสาวเพ็ญประภา สินไพบูลย์

5. นางสาวสุธนี เมืองมูล

6. นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ

7. นางสาวรติรส สวนเขื่อน

8. นายปิยังกูร ปันชะนะ

9. นางสาวสโรชา สายสุข

10. นางสาวพัทธนันท์ บุญสละ

11. นางสาวนภัสสร ฟั่นจักสาย

12. นางสาวริณภา สมเป็ง

13. นางสาวกชกร เจริญยิ่ง

14. นายอิศรา โคกโพธิ์

 

000000ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน FB 1303 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ ณ วันที่  19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

                                                          (ลงนาม)         สุกรี เกษรเกศรา

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa