หลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ ทำการเปิดสอนในระดับ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ทั้งหมด 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์

> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นหลักสูตร 5 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PAINTING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เน้นการศึกษา องค์ความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมตามปัจเจกภาพ สร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีอิสระ และมีการบูรณาการ เชื่อมโยงความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำคุณประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

 กลับไปข้างบนประติมากรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN SCULPTURE

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– ทางสาขาวิชาประติมากรรมมีแนวทางการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Center Learning)
– ใช้ยุทธศาสตร์นำภูมิปัญญาดั้งเดิมของภูมิภาคมาเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากล
– บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับแขนงความรู้ ทางด้านวิชาชีพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

กลับไปข้างบนศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PRINTMAKING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เป็นหลักสูตรที่มีการเน้นความสามารถและความชำนาญด้านทักษะทางกระบวนการทางด้านเทคนิคต่างๆ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และกระบวนการทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จากการฝึกปฏิบัติจริง ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในแต่ละกระบวนการทางด้านเทคนิคที่เป็นสากล เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
– มีการบูรณาการหลักสูตรโดยการประยุกต์องค์ความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับตลาดแรงงานและโลกธุรกิจได้ย่างหลากหลาย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> อาจารย์สอนศิลปะ
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนสหศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MULTIDISCIPLINARY ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  การศึกษาศิลปะที่มุ่งเน้นความสอดคล้องต่อความเป็นไปได้ของสังคมวัฒนธรรมในทิศทางสหวิทยาการ  โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลักแห่งการดำเนินไปของสรรพสิ่งและชีวิตในทีนี้หมายถึง กาลเทศะ พื้นที่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN THAI ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแนวกว้างและลึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ล้านนา และภูมิภาคอาเซียน ทั้งแบบประเพณีและร่วมสมัย
– นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 กลุ่มวิชา คือการจัดการศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทย และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นกระบวนการวิจัยจากข้อมูลงานศิลปะของจริง การสร้างสรรค์งานตามแนวทางของแต่ละบุคคลในวิชาโครงงานศิลปะไทยเพื่อการสำเร็จการศึกษา
– สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ ครูอาจารย์ นักเขียน นักวิชาการที่ผลิตงานประวัติศาสตร์หรือสารคดีด้านศิลปะไทยและล้านนา ภัณฑารักษ์และนักบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม ศิลปินและนักออกแบบที่สร้างผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน หรืออาชีพที่มีการนำองค์ความรู้หรือข้อมูลงานศิลปะไทยมาใช้ผลิตผลงาน อาทิ ภาพยนตร์ ละคร การออกแบบตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และงานโฆษณา เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย นักวิชาการ ที่ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม
> ศิลปินและนักออกแบบ ที่ผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย
> พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน ที่มีการใช้องค์ความรู้ หรือข้อมูลงานศิลปะไทย > ในการผลิตผลงานแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม > การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและการสื่อสาร เป็นต้น
> ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ > ด้านศิลปะวัฒนธรรม มาใช้ในการผลิต หรืองานบริการ

กลับไปข้างบนการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– นำศักยภาพของพื้นที่ตั้ง (เชียงใหม่/ภาคเหนือ) ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานหัตถกรรมมาเป็นฐานในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะทาง : ไม้, ผ้า, โลหะ, เซรามิก, ผลิตภัณฑ์ร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสล่าท้องถิ่นใน Studio ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล
– มีการบูรณาการหลักสูตรการออกแบบด้านกราฟิกกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษามีมุมมองรอบด้าน สามารถสร้างงานและนำเสนองานได้อย่างครอบคลุม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> นักออกแบบ (Designer)
> นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
> หัตถกรรม (Craft)
> หัตถอุตสาหกรรม (Industrial craft)
> อุตสาหกรรม(Industry)
> นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
> นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)
> นักออกแบบสิ่งทอ (Textile Designer)
> นักออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Designer)
> นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Designer)
> นักออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Designer) > นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Developer)
> เจ้าของกิจการ (Business Owner)
> ผู้กำหนดแนวโน้มผลิตภัณฑ์ (Trend Setter)
> ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Producer)

กลับไปข้างบนศิลปะการดนตรีฯ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MUSIC AND PERFORMING ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงและดนตรี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของการพิจารณากลั่นกรองจากหลายมิติ หลายมุม เป็นการหาคำตอบทั้งด้านบวก ด้านลบ ทั้งที่เห็นด้วยและต่างออกไป หลักสูตรนี้จึงสร้างบัณฑิตที่ความละเอียดอ่อน ลุ่มลึก รู้จักคิดวิพากษ์และมีใจกว้างรับฟังความเห็นที่ต่างออกไปจากตัว
– มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการบริหารจัดการที่เน้นไปทางสายวัฒนธรรม และนำไปใช้ได้จริงในตลาดอาชีพ
– มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพและผู้ประกอบการในตลาดวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะและประสบการณ์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ถือได้ว่าเป็นหลักสูตตรที่เห็นความสำคัญของการสร้างปฏิสัมพันธ์จากผู้ทำงานในพื้นที่จริงและสภาพความเป็นจริง
– มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสหลักด้านงานวัฒนธรรมตามสากลโลก
– มีกระบวนวิวิชาที่เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม และมีรสนิยมที่ดี
เนื้อหาของหลักสูตรตอบสนองต่อ Culture Literacy, Knowledge of Corporate Functions, Knowledge of Supporting Disciplines, Cultural Management Concentrated

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปินนักดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักบริหารจัดการด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

กลับไปข้างบนศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PHOTOGRAPHIC ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ช่างภาพ
> นักตกแต่งภาพ
> กองบรรณาธิการ
> ภัณฑารักษ์
> สไตล์ลิสต์
> นักประวัติศาสตร์ศิลป์
> เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

กลับไปข้างบนสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MEDIA ARTS AND DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  ความเป็นสหวิทยากรที่ควบรวมความรู้ทางวิชาการด้านสื่อ ศิลปะ การออกแบบสื่อ และสังคมศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของ “นักคิด” ที่สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย อันนำไปสู่การสร้างผลงานด้วยสื่อสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้กับตลาดแรงงานได้หลากหลาย ทั้งในเชิงนักบริหารจัดการด้านแบรนด์, การวางแผนสื่อ และทักษะด้านสุนทรียศาสตร์บนพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยีภายใต้คำนิยาม “NEW SPACE FOR THINKING”

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรของประเทศ ให้เป็น นักสร้างสรรค์สื่อ Media Creator มีทักษะขั้นสูง สามารถปรับประยุกต์ และปฎิบัติการ ได้หลากหลายคุณลักษณะ จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

> Media Artist ศิลปินสื่อศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะ > จากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัย
> Media Designer นักออกแบบสมัยใหม่ ที่สามารถบูรณาการ > การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัยตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านภาพถ่าย > การออกแบบสิ่งพิมพ์ วงการโทรทัศน์ วงการภาพยนตร์ การออกแบบหัตถกรรม > อุตสาหกรรมการออกแบบร่วมสมัย การออกแบบเกมส์เพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง > การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบทางการศึกษา การออกแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
> Media Management นักบริหารจัดการสื่อประสมขององค์กรสมัยใหม่ > มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสื่อต่างๆ > เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโลกาภิวัตน์
> Media Scholar นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมสื่อร่วมสมัย

 กลับไปข้างบน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)ปโททัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นหลักสูตร 2 ปี
MASTER OF ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1 )

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาของผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลก โดยมีบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรอบ อันนำไปสู่การเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมทั้งนี้หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นหลักสูตรที่มี 2 แบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและวุฒิภาวะของผู้เรียน

กลับไปข้างบน >

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

MASTER OF ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ข)

เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน หรือเขตวัฒนธรรมล้านนานั้นเป็น ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงปรากฏมีกิจกรรมอันหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ งานด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณวัตถุและโบราณ สถาน อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่ระลึก แหล่งบริการ ร้านค้า โรงแรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ อุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชิดหน้าชูตาและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประชาชน ชาวภาคเหนือตลอดมา แต่ทั้งๆ ที่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ แต่ไม่ปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ในเขตภาคเหนือเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป บัณฑิตวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม มากขึ้น ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น จะมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการในเชิงระบบของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน อาทิ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมงานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานด้านการตลาดของผลงานทางศิลปะ งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ งานศิลปะการแสดง และโรงละคร และงานด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น

ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ให้สามารถรักษาคุณค่าและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการงาน > ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้สามารถรักษาคุณค่า และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิชาการ > ด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
> เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

ลักษณะการเรียนการสอน

- การค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
– การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วม
– การรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของการดำเนินงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สาขาวิชาร่วม)
คณะวิจิตรศิลป์ | คณะศึกษาศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปข้างบนปเอก
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตร 3 ปี (แบบ 2.1)

DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการศึกษาจากรากทางวัฒนธรรมนำมาเป็นทุนในการต่อยอดงานสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย-นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม

กลับไปข้างบน

Marka tescili protez sa