หลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ ทำการเปิดสอนในระดับ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ทั้งหมด 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์

> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร

> ดูข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร

ทุนการศึกษา

ดูข้อมูลทุนการศึกษา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นหลักสูตร 5 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PAINTING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เน้นการศึกษา องค์ความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมตามปัจเจกภาพ สร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีอิสระ และมีการบูรณาการ เชื่อมโยงความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเป็นกรอบ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำคุณประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

 กลับไปข้างบนประติมากรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN SCULPTURE

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– ทางสาขาวิชาประติมากรรมมีแนวทางการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Center Learning)
– ใช้ยุทธศาสตร์นำภูมิปัญญาดั้งเดิมของภูมิภาคมาเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับสากล
– บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับแขนงความรู้ ทางด้านวิชาชีพอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

กลับไปข้างบนศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PRINTMAKING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เป็นหลักสูตรที่มีการเน้นความสามารถและความชำนาญด้านทักษะทางกระบวนการทางด้านเทคนิคต่างๆ ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และกระบวนการทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ จากการฝึกปฏิบัติจริง ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในแต่ละกระบวนการทางด้านเทคนิคที่เป็นสากล เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
– มีการบูรณาการหลักสูตรโดยการประยุกต์องค์ความรู้ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับตลาดแรงงานและโลกธุรกิจได้ย่างหลากหลาย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> อาจารย์สอนศิลปะ
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนสหศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MULTIDISCIPLINARY ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  การศึกษาศิลปะที่มุ่งเน้นความสอดคล้องต่อความเป็นไปได้ของสังคมวัฒนธรรมในทิศทางสหวิทยาการ  โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลักแห่งการดำเนินไปของสรรพสิ่งและชีวิตในทีนี้หมายถึง กาลเทศะ พื้นที่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN THAI ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตนเองในแนวกว้างและลึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ล้านนา และภูมิภาคอาเซียน ทั้งแบบประเพณีและร่วมสมัย
– นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 3 กลุ่มวิชา คือการจัดการศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทย และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นกระบวนการวิจัยจากข้อมูลงานศิลปะของจริง การสร้างสรรค์งานตามแนวทางของแต่ละบุคคลในวิชาโครงงานศิลปะไทยเพื่อการสำเร็จการศึกษา
– สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ ครูอาจารย์ นักเขียน นักวิชาการที่ผลิตงานประวัติศาสตร์หรือสารคดีด้านศิลปะไทยและล้านนา ภัณฑารักษ์และนักบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม ศิลปินและนักออกแบบที่สร้างผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน หรืออาชีพที่มีการนำองค์ความรู้หรือข้อมูลงานศิลปะไทยมาใช้ผลิตผลงาน อาทิ ภาพยนตร์ ละคร การออกแบบตกแต่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และงานโฆษณา เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย นักวิชาการ ที่ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม
> ศิลปินและนักออกแบบ ที่ผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย
> พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน ที่มีการใช้องค์ความรู้ หรือข้อมูลงานศิลปะไทย > ในการผลิตผลงานแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม > การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและการสื่อสาร เป็นต้น
> ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ > ด้านศิลปะวัฒนธรรม มาใช้ในการผลิต หรืองานบริการ

กลับไปข้างบนการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– นำศักยภาพของพื้นที่ตั้ง (เชียงใหม่/ภาคเหนือ) ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานหัตถกรรมมาเป็นฐานในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติทักษะเฉพาะทาง : ไม้, ผ้า, โลหะ, เซรามิก, ผลิตภัณฑ์ร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสล่าท้องถิ่นใน Studio ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล
– มีการบูรณาการหลักสูตรการออกแบบด้านกราฟิกกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษามีมุมมองรอบด้าน สามารถสร้างงานและนำเสนองานได้อย่างครอบคลุม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> นักออกแบบ (Designer)
> นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
> หัตถกรรม (Craft)
> หัตถอุตสาหกรรม (Industrial craft)
> อุตสาหกรรม(Industry)
> นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
> นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)
> นักออกแบบสิ่งทอ (Textile Designer)
> นักออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Designer)
> นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Designer)
> นักออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Designer) > นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Developer)
> เจ้าของกิจการ (Business Owner)
> ผู้กำหนดแนวโน้มผลิตภัณฑ์ (Trend Setter)
> ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Producer)

กลับไปข้างบนศิลปะการดนตรีฯ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MUSIC AND PERFORMING ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงและดนตรี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของการพิจารณากลั่นกรองจากหลายมิติ หลายมุม เป็นการหาคำตอบทั้งด้านบวก ด้านลบ ทั้งที่เห็นด้วยและต่างออกไป หลักสูตรนี้จึงสร้างบัณฑิตที่ความละเอียดอ่อน ลุ่มลึก รู้จักคิดวิพากษ์และมีใจกว้างรับฟังความเห็นที่ต่างออกไปจากตัว
– มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการบริหารจัดการที่เน้นไปทางสายวัฒนธรรม และนำไปใช้ได้จริงในตลาดอาชีพ
– มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพและผู้ประกอบการในตลาดวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะและประสบการณ์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ถือได้ว่าเป็นหลักสูตตรที่เห็นความสำคัญของการสร้างปฏิสัมพันธ์จากผู้ทำงานในพื้นที่จริงและสภาพความเป็นจริง
– มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสหลักด้านงานวัฒนธรรมตามสากลโลก
– มีกระบวนวิวิชาที่เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม และมีรสนิยมที่ดี
เนื้อหาของหลักสูตรตอบสนองต่อ Culture Literacy, Knowledge of Corporate Functions, Knowledge of Supporting Disciplines, Cultural Management Concentrated

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปินนักดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักบริหารจัดการด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

กลับไปข้างบนศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PHOTOGRAPHIC ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีการพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เป็นภาพเชิงสร้างสรรค์ผนวกกับแนวคิดในการสร้างงาน ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันกระบวนวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงการบูรณาการกับศาสตร์และสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มมิติความหลากหลายของการเรียนรู้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ช่างภาพ
> นักตกแต่งภาพ
> กองบรรณาธิการ
> ภัณฑารักษ์
> สไตล์ลิสต์
> นักประวัติศาสตร์ศิลป์
> เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

กลับไปข้างบนสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MEDIA ARTS AND DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  ความเป็นสหวิทยากรที่ควบรวมความรู้ทางวิชาการด้านสื่อ ศิลปะ การออกแบบสื่อ และสังคมศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของ “นักคิด” ที่สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย อันนำไปสู่การสร้างผลงานด้วยสื่อสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้กับตลาดแรงงานได้หลากหลาย ทั้งในเชิงนักบริหารจัดการด้านแบรนด์, การวางแผนสื่อ และทักษะด้านสุนทรียศาสตร์บนพื้นฐานดิจิทัลเทคโนโลยีภายใต้คำนิยาม “NEW SPACE FOR THINKING”

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรของประเทศ ให้เป็น นักสร้างสรรค์สื่อ Media Creator มีทักษะขั้นสูง สามารถปรับประยุกต์ และปฎิบัติการ ได้หลากหลายคุณลักษณะ จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

> Media Artist ศิลปินสื่อศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะ > จากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัย
> Media Designer นักออกแบบสมัยใหม่ ที่สามารถบูรณาการ > การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัยตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านภาพถ่าย > การออกแบบสิ่งพิมพ์ วงการโทรทัศน์ วงการภาพยนตร์ การออกแบบหัตถกรรม > อุตสาหกรรมการออกแบบร่วมสมัย การออกแบบเกมส์เพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง > การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบทางการศึกษา การออกแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
> Media Management นักบริหารจัดการสื่อประสมขององค์กรสมัยใหม่ > มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสื่อต่างๆ > เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโลกาภิวัตน์
> Media Scholar นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมสื่อร่วมสมัย

 กลับไปข้างบน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)ปโททัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นหลักสูตร 2 ปี
MASTER OF ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1 )

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักษณะการเรียนการสอน
–  เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาของผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลก โดยมีบริบทของวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรอบ อันนำไปสู่การเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมทั้งนี้หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์เป็นหลักสูตรที่มี 2 แบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและวุฒิภาวะของผู้เรียน

กลับไปข้างบน >

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
ART AND CULTURE MANAGEMENT

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ข)

เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน หรือเขตวัฒนธรรมล้านนานั้นเป็น ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงปรากฏมีกิจกรรมอันหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ งานด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณวัตถุและโบราณ สถาน อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่ระลึก แหล่งบริการ ร้านค้า โรงแรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ อุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชิดหน้าชูตาและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประชาชน ชาวภาคเหนือตลอดมา แต่ทั้งๆ ที่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ แต่ไม่ปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ในเขตภาคเหนือเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป บัณฑิตวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม มากขึ้น ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น จะมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการในเชิงระบบของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน อาทิ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมงานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานด้านการตลาดของผลงานทางศิลปะ งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ งานศิลปะการแสดง และโรงละคร และงานด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น

ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ให้สามารถรักษาคุณค่าและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการงาน > ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้สามารถรักษาคุณค่า และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิชาการ > ด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
> เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

ลักษณะการเรียนการสอน

- การค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
– การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วม
– การรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของการดำเนินงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สาขาวิชาร่วม)
คณะวิจิตรศิลป์ | คณะศึกษาศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปข้างบน


ปเอก
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตร 3 ปี (แบบ 2.1)
DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
– เน้นการศึกษาจากรากทางวัฒนธรรมนำมาเป็นทุนในการต่อยอดงานสร้างสรรค์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย-นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม

กลับไปข้างบน


ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบเหมาจ่าย

1. สาขาวิชาศิลปะและการถ่ายภาพ  ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
2. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท

แบบรายภาคการศึกษา  15,000 บาท

1. สาขาวิชาศิลปะไทย
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
4. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
5. สาขาวิชาจิตรกรรม
6. สาขาวิชาประติมากรรม
7. สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

กลับไปข้างบนทุนการศึกษา

  1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ทุนนักศึกษาช่วยงาน
  3. ทุนนักศึกษาช่วยงานห้องสมุดประจำภาคการศึกษา
  4. ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
  5. ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
  6. ทุนศิลปนิพนธ์
  7. ทุนศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม
  8. ทุนการศึกษานักศึกษาพิการ
  9. ทุนส่งเสริมการประกวดและเข้าร่วมทางวิชาการ
  10. ทุนส่งเสริมการสร้างรายได้

กลับไปข้างบน

Marka tescili protez sa