หลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ ทำการเปิดสอนในระดับ หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ทั้งหมด 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์

> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรภาคปกติ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

> หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ สังกัดภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นหลักสูตร 5 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PAINTING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษางานด้านจิตรกรรม พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะตามปัจเจกภาพ  สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างมีอิสระ มีการบูรณาการ ผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกในยุคปัจจุบัน โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเป็นกรอบ มีทักษะและความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความรู้ทางศิลปะที่ได้มาตรฐานสากล  มีความสามารถนำความรู้ทางศิลปะมาใช้ประโยชน์ทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อรับใช้สังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

 กลับไปข้างบนประติมากรรม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN SCULPTURE

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาศิลปะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศิลปิน ที่มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอย่างมีคุณค่าแห่งสุนทรียภาพ สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถนำความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่และได้มาตรฐานความเป็นสากล ภายใต้บริบทแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจิตสำสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม  จึงเห็นสมควรให้มีหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะให้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างผลงานและเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ที่ดีเพื่อนำคุณประโยชน์ทางศิลปะมาสู่สังคม ทั้งช่วยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้สืบไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
> ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ
> พนักงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปะ

กลับไปข้างบนศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PRINTMAKING

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวิธี ขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการทางเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างสอดคล้องต่อแรงบันดาลใจ จินตนาการที่มีอัตลักษณ์   ฝึกฝนให้บัณฑิตสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มีกระบวนการจัดการความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตผลงานศิลปกรรมได้อย่างมีคุณภาพระดับสากล ประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีโอกาสได้เข้าร่วมนิทรรศการผลงานศิลปะระดับสากล  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันตามสาขาวิชาชีพ  เน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะความชำนาญอย่างแท้จริงควบคู่สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะภาพพิมพ์และทัศนศิลป์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> อาจารย์สอนศิลปะ
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนสหศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MULTIDISCIPLINARY ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาการสร้างงานศิลปะจากความเป็นไปได้หลายแนวทาง มีพื้นฐานจากประเภทงานศิลปะที่มีอยู่เดิมทั้งในรูปผลงานศิลปะ 2 มิติ เช่น จิตรกรรมและภาพพิมพ์ กับผลงานศิลปะ 3 มิติ อย่างประติมากรรม สื่อผสม เป็นการทำงานศิลปะที่สามารถผสมผสานศิลปะแนวจารีตกับวิธีการและสื่อใหม่ (อุปกรณ์เสียง วัสดุสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ วีดีโอ) เปิดโอกาสให้การสร้างงานศิลปะเกิดจากวิธีการต่างๆเช่นสร้างงานศิลปะจาก ภาษา เสียง การแสดงจนถึงการทำงานศิลปะที่เกี่ยวกับพื้นที่ (installation art) งานศิลปะเกี่ยวกับเวลาและสื่อเทคโนโลยี (video art, lk-sound art) งานศิลปะที่ใช้ร่าง รูปกาย (performance art) และขยายพื้นที่ของศิลปะสู่วัฒนธรรมชุมชน (communal cultural art)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปิน
> ผู้สอนศิลปะ
> นักวิจัยศิลปะร่วมสมัย
> อาชีพที่เนื่องด้วยศิลปะอื่นๆ

 กลับไปข้างบนศิลปะไทย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN THAI ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาแก่นแท้แห่งภูมิหลังความเป็นมาของตนเอง ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย  รู้จักมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างรู้ที่มาที่ไปของศิลปวัฒนธรรมล้านนาประเทศไทยและใกล้เคียง  เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้รู้จักนำความรู้ทั้งมวลมาสร้างสรรค์ใหม่  นำเสนอในรูปแบบใหม่  ตามรสนิยมแต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญแสดงให้เห็นถึง ความคิด ไหวพริบ ปฎิภาณของนักศึกษา  ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและถูกครรลอง และดำเนินชีวิตในสังคมระดับสากลได้อย่างสมภาคภูมิ

โครงสร้างหลักสูตร
> ความรู้ ความเข้าใจ ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสากล
> การอนุรักษ์ และพัฒนาทั้งในเชิงสร้างสรรค์หรือจัดการทางศิลปวัฒนธรรมของล้านนา > และของประเทศไทยให้ยังคงร่วมสมัยในวิถีชีวิตปัจจุบัน
> งานปฏิบัติทางด้านจิตรกรรมไทย แบบประเพณี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย นักวิชาการ ที่ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม
> ศิลปินและนักออกแบบ ที่ผลงานเน้นอัตลักษณ์ไทย
> พนักงานฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชน ที่มีการใช้องค์ความรู้ หรือข้อมูลงานศิลปะไทย > ในการผลิตผลงานแขนงต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม > การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและการสื่อสาร เป็นต้น
> ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ > ด้านศิลปะวัฒนธรรม มาใช้ในการผลิต หรืองานบริการ

กลับไปข้างบนการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาเพื่อเป็นนักออกแบบที่สังคมและตลาดต้องการในด้านต่างๆ  เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ออกแบบกราฟฟิค ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เรียนรู้งานด้านหัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคเหนือในทุกแขนง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของผลงาน 2 มิติและผลงาน 3 มิติ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นสำหรับการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีแนวความคิดของการออกแบบที่เน้นจากพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านล้านนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น นวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผลงานสู่ตลาดสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> นักออกแบบ (Designer)
> นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer)
> หัตถกรรม (Craft)
> หัตถอุตสาหกรรม (Industrial craft)
> อุตสาหกรรม(Industry)
> นักออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer)
> นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)
> นักออกแบบสิ่งทอ (Textile Designer)
> นักออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Designer)
> นักออกแบบเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Designer)
> นักออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Designer) > นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Developer)
> เจ้าของกิจการ (Business Owner)
> ผู้กำหนดแนวโน้มผลิตภัณฑ์ (Trend Setter)
> ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Producer)

กลับไปข้างบนศิลปะการดนตรีฯ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MUSIC AND PERFORMING ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
ศึกษาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะการดนตรีและการแสดงเพื่อให้เกิดแนวคิดสำนึกเข้าใจในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  รวมไปถึงงานศิลปะการดนตรี การแสดงของนานาประเทศเพื่อนบ้านแถมลุ่มแม่น้ำโขง  และอาเซียนสามารถนำไปศึกษาต่อยอดด้านวิชาการต่อไปในอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ศิลปินนักดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะการแสดง
> นักบริหารจัดการด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

กลับไปข้างบนศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN PHOTOGRAPHIC ART

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

ลักษณะการเรียนการสอน
เน้นความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางสายตา หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จุดเด่นของหลักสูตรคือการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับภาพถ่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดรับกับธรรมชาติขององค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป้าหมายของหลักสูตร คือการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ช่างภาพ
> นักตกแต่งภาพ
> กองบรรณาธิการ
> ภัณฑารักษ์
> สไตล์ลิสต์
> นักประวัติศาสตร์ศิลป์
> เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

กลับไปข้างบนสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นหลักสูตร 4 ปี
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MEDIA ARTS AND DESIGN

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

เน้นการศึกษาอย่างมีดุลยภาคระหว่างทฤษฎี การวิจัย และภาคปฏิบัติทางศิลปะ และ/หรือ การออกแบบในบริบทดิจิตอลเทคโนโลยี  เนื้อหาของหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ 5 กลุ่มวิชาใหม่ของโลก  ประกอบด้วย สื่อศิลปะ การออกแบบสื่อใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมทางสายตา สื่อและวัฒนธรรมศึกษา ในปีสุดท้ายนักศึกษาสามารถเลือกพัฒนาตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานใน 5 กลุ่มวิจัย คือ (1) Media and Cultural Study ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ของสื่อใหม่  ที่มีอิทธิพลปรับเปลี่ยนสังคมโลกาภิวัตรร่วมสมัยอย่างไร  (2) Media Arts ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะที่สัมพันธ์กับโลกศิลปร่วมสมัย (3) Media Design ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อในบริบทดิจิตอลเทคโนโลยี  ที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจการเมือง เช่น Advertising,  Marketing,  Brand and Branding,  Media Plan and Management (4) 3D Animation ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานสื่อแอนนิเมชั่นในบริบทดิจิตอลเทคโนโลยี  และสื่อเสมือนจริง (Virtual Reality)  (5) Cyber Space,  Web site and Interactive Media ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานในบริบทสังคมสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจใน เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบในด้านต่างๆต่อ วิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัย มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ หรือ สื่อศิลปะ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ และมีทักษะขั้นสูงซึ่งจะเป็น องค์ความรู้ใหม่ – New Space for Thinking โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ได้อย่างทัดเทียม กับนานาประเทศ สามารถสร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานสื่อศิลปะและออกแบบสื่อที่มี คุณค่าในลักษณะที่เชื่อมโยงผลกระทบในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น มีความพร้อมในการ ประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนและสังคม

ลักษณะการเรียนการสอน
> ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
> เป็นหลักสูตรภาดปกติ แบบเหมาจ่าย จำนวนรับทั้งหมด 45 คน
> ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) > ภาคการศึกษาปกติละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 8 ภาคการศึกษา
> การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) > โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามคำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
> ระบบการจัดการการศึกษาเป็นแบบระบบ ทวิภาค ภาคการศึกษาละ 18 สัปดาห์ > ไม่มีการจัดการการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรของประเทศ ให้เป็น นักสร้างสรรค์สื่อ Media Creator มีทักษะขั้นสูง สามารถปรับประยุกต์ และปฎิบัติการ ได้หลากหลายคุณลักษณะ จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

> Media Artist ศิลปินสื่อศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะ > จากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัย
> Media Designer นักออกแบบสมัยใหม่ ที่สามารถบูรณาการ > การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัยตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านภาพถ่าย > การออกแบบสิ่งพิมพ์ วงการโทรทัศน์ วงการภาพยนตร์ การออกแบบหัตถกรรม > อุตสาหกรรมการออกแบบร่วมสมัย การออกแบบเกมส์เพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง > การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบทางการศึกษา การออกแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
> Media Management นักบริหารจัดการสื่อประสมขององค์กรสมัยใหม่ > มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสื่อต่างๆ > เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโลกาภิวัตน์
> Media Scholar นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมสื่อร่วมสมัย

 กลับไปข้างบน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)ปโททัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นหลักสูตร 2 ปี
MASTER OF ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS

หลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1 )

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักษณะการเรียนการสอน
เป็นหลักหลักสูตรระดับปริญญาโท   เปิดสอนในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามปัจเจกภาพ มีเสรีภาพ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะอย่างอิสระ มีการบูรณาการ  สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้เท่าทันต่อกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อรับใช้สังคมในแนวกว้างและแนวลึก

กลับไปข้างบน >

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

MASTER OF ARTS PROGRAMME IN VISUAL ARTS

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2)

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF) (หลักสูตรแผน ข)

เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน หรือเขตวัฒนธรรมล้านนานั้นเป็น ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงปรากฏมีกิจกรรมอันหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ งานด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณวัตถุและโบราณ สถาน อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวกับศิลปวัตถุ ศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่ระลึก แหล่งบริการ ร้านค้า โรงแรม ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ อุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชิดหน้าชูตาและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประชาชน ชาวภาคเหนือตลอดมา แต่ทั้งๆ ที่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ แต่ไม่ปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ในเขตภาคเหนือเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป บัณฑิตวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม มากขึ้น ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมนั้น จะมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการในเชิงระบบของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน อาทิ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมงานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานด้านการตลาดของผลงานทางศิลปะ งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ งานศิลปะการแสดง และโรงละคร และงานด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเป็นต้น

ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ให้สามารถรักษาคุณค่าและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วย เพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการงาน > ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้สามารถรักษาคุณค่า และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
> เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิชาการ > ด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
> เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ (สาขาวิชาร่วม)
คณะวิจิตรศิลป์ | คณะศึกษาศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะการเรียนการสอน
> เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
> หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
> หลักสูตรแผนแผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
> เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทำการเรียนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์
> ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) > ภาคการศึกษาปกติละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
 จำนวน 4 ภาคการศึกษา

กลับไปข้างบนปเอก
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นหลักสูตร 3 ปี (แบบ 2.1)

DOCTOR OF FINE ARTS PROGRAM IN ARTS AND DESIGN

ลักสูตรและกระบวนวิชา (PDF)

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านศิลปะร่วมสมัย ศิลปะไทย การออกแบบ และวัฒนธรรมศึกษา เชื่อมโยงและบูรณาการทั้งมิติทฤษฎีและปฏิบัติการทางสุนทรีย์ การอนุรักษ์และพัฒนา รู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของวงวิชาการระดับสากล เป็นศูนย์กลางสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบ ความหลากหลายเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Eco-Culture) ของประชาคมอาเซียนในวงวิชาการของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
> ครู-อาจารย์ สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
> นักวิจัย-นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
> ภัณฑารักษ์ และนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒธรรม

กลับไปข้างบน

Marka tescili protez sa