สายตรงคณบดี

asawinee02

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์  หวานจริง

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-944801

โทรสาร 053-211724

อีเมล์ asawinee.w@cmu.ac.th

Marka tescili protez sa