สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-944801

โทรสาร 053-211724

อีเมล์ woralun@gmail.com

Marka tescili protez sa