http://www.finearts.cmu.ac.th
ผลการประกวดออกแบบโลโก้โครงการ”นับหนึ่ง”

ขอแสดงความยินดีกับน้อง อลงกรณ์ เวียงแสน นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้โครงการ”นับหนึ่ง” การขยายการเข้าถึงการตรวจการติดเชื้อเอช ไอ วี และการให้การปรึกษาในระบบบริการสาธารณสุข เข้ารับประกาศนียบัตร จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ Prof.Dr Francois Barre-Sinoussi (Nobel Prize 2008 in Medicine) โดยสถานทูตฝรั่งเศส PHPT และคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Marka tescili protez sa