(ไทย) ผลงานวิจัยของคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล ศรีวิชัยนันท์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะภาพพิมพ์
งานวิจัย :
การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์บนงานเครื่องปั้นดินเผาในภาคเหนือกับการสร้างสรรค์ งานศิลปะที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ผสมผสานกับเครื่องปั้นดินเผา
กระแสสังคมที่มีอิทธิพลต่อแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะการถ่ายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ มาลีพันธุ์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะร่วมสมัย
ผลงานศิลปะสร้างสรรค์
งานวิจัย :
•การค้นหาความหมายที่แฝงอยู่กับวัสดุกับการมีอยู่ของวัสดุกับการมีอยู่ของชีวิต
รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะลิขิกร
ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนธาภรณ์ เมียร์แมน
ความเชี่ยวชาญ :
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผารากุ
งานวิจัย :
•Local Traditional ceramic workshops and academic ceramic courses for their influences on Traditions in contemporary ceramics ( A comparative study between Central Japan and Chiang Mai Thailand)
อาจารย์โฆษิต จันทรทิพย์
ความเชี่ยวชาญ :
Media Art
Media Design
งานวิจัย :
•การพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไปเข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ กรณีศึกษากระบวนวิชาการออกแบบดิจิตอลกราฟฟิก คณะวิจิตรศิลป์
อาจารย์จรัลศักดิ์ ลอยมี
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะการถ่ายภาพสี
Computer Graphic for Photoshop
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
งานวิจัย :
ระบบสารสนเทศบุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•หนังสือภาพถ่ายชุด ผีเสื้อเชียงใหม่
ดร.จิตรลดา บุรพรัตน์
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการองค์ความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองเดช คูภานุมาต
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปกรรมร่วมสมัย
จิตรกรรมไทย
งานวิจัย :
การสร้างสรรค์ไทยจากคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา
•แนวคิดมหาปุริสลักขณะพุทธปฏิมา ศิลปะไทลื้อ เมืองน่าน
อาจารย์ชัชวาล นิลสกุล
ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรม
งานวิจัย :
พิธีกรรมผสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะภาพพิมพ์
งานวิจัย :
สีสันแห่งความศรัทธา : มิติหนึ่งในงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ไทยร่วมสมัย
อาจารย์ไชยยศ จันทราทิตย์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปะภาพพิมพ์
ทัศนศิลป์
งานวิจัย :
การสร้างกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•โครงการแนวคิดและรูปแบบการสร้างองค์กรเครือข่ายหรือองค์กรภาคประชาชนในบริบทศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย กรณีศึกษา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
อาจารย์ทัศนัย เศรษฐเสรี
ความเชี่ยวชาญ :
Visual Arts
งานวิจัย :
•โครงการประยุกต์ใช้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในผลงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัย : ไทยร่วมสมัย …. อย่างไร
อาจารย์ทินกร สินธุรัตน์
ความเชี่ยวชาญ :
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
งานวิจัย :
การพัฒนารูปแบบการนำเสนอแอนิเมชั่นจำลองเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ในการรำลึกครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ความเชี่ยวชาญ :
การอนุรักษ์ศิลปกรรม
ศิลปกรรมร่วมสมัย
งานวิจัย :
การจัดองค์ประกอบศิลปะในงานจิตรกรรมฝาผนังล้านนา
จิตรกรรมผืนผ้าศิลปะพม่า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง
การอนุรักษ์จิตรกรรมบนผืนผ้า วัดม่อนปู่ยักษ์ เมืองลำปาง ประเทศไทย
อาจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ศิลปะภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้แบบสีน้ำ
ศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย
งานวิจัย :
การทำศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและปลอดมลพิษ
บทสนทนาระหว่างปัจเจกภาพและสมุหภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงส์แพง
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปกรรมร่วมสมัย (ทัศนศิลป์ 3 มิติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันตีวงศ์
ความเชี่ยวชาญ :
ดนตรีล้านนา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดนตรีร่วมสมัย มานุษยดนตรีวิทยา
งานวิจัย :
กรณีศึกษารูปแบบบทประพันธ์ดนตรีในช่วงสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
กรณีศึกษาลักษณะทำนองปี่ขับลื้อบ้านนายางเมืองน้ำบาก แขวงเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
•การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของดนตรีแบบประเพณีนิยมญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21
•The Meaning and Conservation of Traditional Asian Music in The 21st Century : A Study of Traditional Music Change Through a Comparison Between Japanese and Northern Thai (Lanna) Music
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์
ความเชี่ยวชาญ :
งานหัตถกรรมพื้นบ้าน งานวัฒนธรรมศึกษา
งานประเพณีและพิธีกรรมพื้นบ้าน
งานวิจัย :
พิธีกรรมฟ้อนผี : ภาพสะท้อนปรากฏการณ์ต่อรองอำนาจทางสังคม
•ลวดลายพุทธศิลป์น่าน
•การศึกษาศิลปกรรมล้านนา : รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
ความเชี่ยวชาญ :
เทคนิคศิลปกรรม
งานวิจัย :
•ธรรมชาติ-ปรารถนา ในงานศิลปะภาพพิมพ์หินด้วยผงถ่ายเอกสาร
ร่องรอยรูปทรงและความรู้สึกที่เกิดจากภาพพิมพ์ร่วมสมัย
อาจารย์ปกิต บุญสุทธิ์
ความเชี่ยวชาญ :
เซรามิค
ประติมากรรม
งานวิจัย :
วาดเส้น สร้างสรรค์รูปทรงมนุษย์แรงบันดาลใจจาก เส้นสีรูปทรง และพื้นผิวในงานศิลปกรรมเซรามิค
รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปกรรม Printmaking
งานวิจัย :
•การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์และวาดเส้นแรงบันดาลใจจากเส้น สีและรูปทรงมนุษย์
ความเป็นไปได้ในการสร้างแม่พิมพ์กัดกรด (Etching) โดยไม่เกิดมลพิษ (Nontoxic)
อาจารย์พดุงศักดิ์ คชสำโรง
ความเชี่ยวชาญ :
การเรียนการสอนศิลปะ (Art Education)
ศิลปะสร้างสรรค์วิจัย
งานวิจัย :
ศึกษาผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2530-2544
อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
ความเชี่ยวชาญ :
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประติมากรรมในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณ
งานวิจัย :
•การศึกษาการสร้างพระพุทธสิหิงค์จำลองของอยุธยา (พระขนมต้ม)และความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับอยุธยาในช่วงระยะเวลาที่มีการจำลองพระพุทธสิหิงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
ความเชี่ยวชาญ :
สิ่งทอ และเทคนิคร่วมสมัย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก
งานวิจัย :
การพัฒนาการทอผ้าฝ้ายทอมือในด้านการออกแบบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
•การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งถักทอพื้นบ้านประเภทสื่อ
การพัฒนาหัตถกรรมเสื่อพับไนล่อน จังหวัดขอนแก่น
•การเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ล้านนาด้วยการออกแบบโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
การส่งเสริมจิตวิญญาณล้านนาและต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
•การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อประยุกต์ใช้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
•ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะร่วมสมัย ประติมากรรม
งานวิจัย :
•เติมให้เต็มในสิ่งที่ขาดงานประติมากรรมเทคนิคสลักไม้วัสดุผสม
•ความพอเพียง : การคืนกลับมาของผัสสะแห่งมนุษย์
อาจารย์ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ความเชี่ยวชาญ :
ออกแบบเรขศิลป์ และงานออกแบบมัลติมีเดีย
งานวิจัย :
การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมกะละแมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ เลาหสม
ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรมฝาผนังไทย
งานวิจัย :
•สัญลักษณ์รูปจักรวาลในงานพุทธศิลป์ประเภทต่าง ๆ ของไทย ลาว พม่า ระหว่างศตวรรษที่ 17-24
อาจารย์มรกต เกษเกล้า
ความเชี่ยวชาญ :
creative work
งานวิจัย :
การออกแบบสื่อการสอน เรื่องศิลปะในศตวรรษที่ 20 ให้เอื้อกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะการละคร
งานวิจัย :
คติเรื่องสัตตภัณฑ์สู่นาฏกรรมล้านนา
อาจารย์ยุพา มหามาตร
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะบำบัด
งานวิจัย :
การสร้างงานศิลปะภาพนูนต่ำเพื่อเด็กพิการทางสายตา
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตใจของผู้ต้องขังหญิงด้วยศิลปะ
•พรุ่งนี้…..ไม่มีปลา
อาจารย์รงคกร อนันตศานต์
ความเชี่ยวชาญ :
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เครื่องประดับสร้างสรรค์ร่วมสมัย
เครื่องประดับเงิน
งานวิจัย :
•การรวบรวมเทคนิคพื้นบ้านในการสร้างสรรค์ลวดลายบนแผ่นอะลูมิเนียมของชุมชนบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นอะลูมิเนียมสู่ท้องตลาดในปัจจุบันและอนาคต
ความงดงามจากสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องประดับ
รองศาสตราจารย์รสลิน กาสต์
ความเชี่ยวชาญ :
ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลป์
วิจัยทางประวัติศาสตร์
งานวิจัย :
แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมล้านนา
งานวิจัย :
•การศึกษาแบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นเมืองล้านนาในศตวรรษที่ 20-24
•การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวิหารร้างของเวียงเชียงแสนและเวียงกุมกาม
การศึกษารูปแบบวิหารทรงปราสาทในเขตภาคเหนือ
•แบบแผนของวิหารสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะการละคร การกำกับการละครตะวันตก ศิลปะละครหุ่น
งานวิจัย :
การสร้างสรรค์และประยุกต์ศิลปะหุ่นไทย : สื่อสร้างสรรค์การสอน
อาจารย์วีระพันธ์ จันทร์หอม
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการองค์ความรู้
การออกแบบสารสนเทศ
งานวิจัย :
•โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ
•การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศาสตร์สาระ
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะร่วมสมัย
งานวิจัย :
•101 C โลก-สภาพแวดล้อม-ศิลปะ-สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ สุดหอม
ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรม
งานวิจัย :
การใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยจากจิตรกรรมฝาผนัง
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ตั้งนโม
ความเชี่ยวชาญ :
ปรัชญาศิลป์
ศิลปะสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
งานวิจัย :
การวิจัยวัฒนธรรมทางสายตา
•ข้อเสนอการประยุกต์แนวคิดทางปรัชญาของกลุ่มแฟรงค์เฟริทสคูลมาใช้เป็นหลักฐานคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะหลังสมัยใหม่ในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง เพ็งจันทร์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานวิจัย :
การศึกษาเครื่องจักสานไทย-ลาว
•ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอินเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ
ความเชี่ยวชาญ :
ทัศนศิลป์
อาจารย์สากล สุทธิมาลย์
ความเชี่ยวชาญ :
การสร้างสรรค์จิตรกรรมไทย ร่วมสมัย
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
งานวิจัย :
การวิเคราะห์โครงสร้างของตัวภาพและองค์ประกอบในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
อาจารย์สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
ความเชี่ยวชาญ :
สถาปัตยกรรมไต และ ศิลปกรรมไตผังเมือง
งานวิจัย :
สถาปัตยกรรมไตในเขตอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกรี เกสรเกศรา
ความเชี่ยวชาญ :
งานสร้างสรรค์ประติมากรรม
งานวิจัย :
การเคลือบโลหะบนผิวงานประติมากรรมเหล็กโดยการพ่นด้วยความร้อน
การวิจัยพัฒนายางพาราเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
คุณค่าและความหมายของวัสดุสังเคราะห์ในผลงานศิลปะสื่อผสม
ตะลุงยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
อาจารย์สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
ประติมากรรม
งานวิจัย :
การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยจากผลการศึกษาวัฒนธรรมเก่าในวิถีชีวิตใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณเหม
ความเชี่ยวชาญ :
ประติมากรรมสร้างสรรค์, ร่วมสมัย พื้นบ้านไทย และชนเผ่าต่างๆ ของไทย
งานวิจัย :
การสร้างกระบวนการหล่อสำริดในสาขาวิชาประติมากรรม
ความเชื่อ วิถีชีวิตชาวเขาสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา รัตนาวะดี
ความเชี่ยวชาญ :
การออกแบบกราฟฟิคและ Ceramics
Event Oranizer
การออกแบบจัดนิทรรศการและที่แสดงสินค้า การออกแบบหัตถกรรม การออกแบบการจัดดอกไม้
งานวิจัย :
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน
อาจารย์สุมนัสยา โวหาร
ความเชี่ยวชาญ :
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก
งานวิจัย :
•การศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าต้นแบบตามแนวทางล้านนาสไตล์
เก้าอี้พักผ่อนแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•The Study of Vietnamese Handicrafts Techniques and Materials
อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม
ความเชี่ยวชาญ :
ช่างอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
วิจัยรูปแบบศิลปะลวดลายประดับและจิตรกรรมฝาผนัง
งานวิจัย :
จิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการทางเคมีและคณิตศาสตร์เบื้องต้น
ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะไทย
งานวิจัย :
ข่วงเมืองและวัดหัวข่วงกับแบบแผนของเมืองในดินแดนล้านนา
•คุณค่าเอกลักษณ์ศิลปะล้านนา
แบบแผนทางศิลปะของสถาปัตยกรรมของเจดีย์ช้างล้อมกับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในประเทศไทย
•พัฒนาการของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนา
•วัดหัวข่วง : แบบแผนของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25
•ศิลปกรรมลายคำประดับอาคารศาสนาล้านนาในระหว่างศตวรรษที่ 20-24
รองศาสตราจารย์ มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะไทย
งานวิจัย :
•งานปูนปั้นล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายและยุคที่เกี่ยวเนื่อง
•นิกายพุทธศาสนาในล้านนาระหว่างรัชสมัยพญาติโลกราช-พญาแก้ว (พ.ศ. 1984-2068) : ศึกษาจากพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่มีจารึกในจังหวัดเชียงใหม่
พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ พ.ศ. 1900 – 2100 (ราว ค.ศ. 1350 – 1550) ศึกษาจากพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูป ที่มีจารึกในประเทศไทย (เน้นล้านนา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง
ความเชี่ยวชาญ :
จิตรกรรมไทย เทคนิคโบราณ (สีฝุ่นบนกาวเมล็ดมะขาม)
งานวิจัย :
การสร้างงานจิตรกรรมไทยจากประเพณีล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา โปราณานนท์
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะการถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ และทฤษฎีการถ่ายภาพร่วมสมัย
งานวิจัย :
เข็มหมุดและโซ่ตรวน ภาพบุคคลฉากขาว
เชียงใหม่ในความเปลี่ยนแปลง : การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยกล้องพลาสติก : โฮลก้า
•สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ : การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจากการรุกล้ำของมนุษย์
รองศาสตราจารย์อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
ความเชี่ยวชาญ :
ทัศนศิลป์
อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
ความเชี่ยวชาญ :
ประติมากรรม ทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ฉิมภักดี
ความเชี่ยวชาญ :
ประติมากรรมสร้างสรรค์
งานวิจัย :
•พระพิมพ์กับการพัฒนาสู่ประติมากรรมร่วมสมัย
ผลงานประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม
อาจารย์อุทิศ อติมานะ
ความเชี่ยวชาญ :
ศิลปะร่วมสมัย สื่อและวัฒนธรรมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์Jan Theo De Vleeschauwer
ความเชี่ยวชาญ :
creative work
Marka tescili protez sa