(ไทย) การขอขยายการกรอกภาระงาน (TOR) และการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) บนระบบ CMU-MIS ของบุคลากรใรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Marka tescili protez sa