(ไทย) กำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ณ มาริษา รีสอรท์ แอนด์ สปา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Marka tescili protez sa