(ไทย) ขั้นตอนหลังจากการเขาสอบสัมภาษณ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2559

Marka tescili protez sa