(ไทย) ประกาศการกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ

Marka tescili protez sa