(ไทย) ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Marka tescili protez sa