(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 วุฒิปริญญาเอก สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย

Marka tescili protez sa