(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220037 สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

Marka tescili protez sa