(ไทย) ประกาศวัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน/สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060

Marka tescili protez sa