(ไทย) ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Marka tescili protez sa