(ไทย) ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ สอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220052 สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม

Marka tescili protez sa