(ไทย) ประกาศให้เอกชนเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Marka tescili protez sa