(ไทย) พิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้อาวุโส คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงคารวะ และขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์

Marka tescili protez sa