(ไทย) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E220049 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa