http://www.finearts.cmu.ac.th
เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อสร้างชุมชนทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและสังคมร่วมสมัย ผ่านมุมมองปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ที่สัมพันธ์กับสื่อใหม่
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้เป็น ศิลปิน และ นักออกแบบ ในโลกยุคดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้เป็น ศิลปิน และ นักออกแบบ ในโลกยุคดิจิทัล
ข่าวเด่น
หัวข้อวิจัยดีเด่น
16/01/2017
นักศึกษามีเดียฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 9 ทีม โครงการหนังสั้นสารคดี
09/08/2016
พบกับ “งานเทศกาลสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ 2016″
02/11/2016
นักศึกษามีเดียฯ มช. ชนะเลิศหนังสั้น Museum Without Walls
09/08/2016
ประมวลภาพบรรยายกาศในงาน Media arts and design degree show 2016
23/06/2016
Media Arts and Design Degree Show 2016
20/04/2016
เปิดรับบทความทางวิชาการ ในหัวข้อ Visual Cultures
25/04/2016
(Thai) นิทรรศการ ทายาทกระสือ ผสมผลไม้รวม
26/04/2016
นิทรรศการประจำปี 2558
08/02/2015
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
21/09/2015
การจัดแสดงทางวัฒนธรรม
03/03/2015
The object agency
25/02/2015
ชนบทไทยในภาพสีน้ำมัน
25/02/2015
Prof. Mechthild Schmidt Feist
23/02/2015
งานภาคสนาม Sound Ethnography
07/07/2015
ทัศนศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น
16/03/2015
มายาคติระหว่างศาสนากับอำนาจ
16/03/2015
โครงการทัศนศึกษาแหล่งศิลปกรรมในภาคเหนือ
09/06/2015
แนะนำบุคลากรใหม่
17/06/2015
ทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบเกม
03/09/2015
“ถูกปิดหู-ถูกปิดตา”นิทรรศการ AS((EAR))N: ประสบการณ์หูสู่อา
25/08/2015
Chianging media workshop by Jonas Liugail
05/03/2015
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
21/09/2015
Marka tescili protez sa