http://www.finearts.cmu.ac.th
เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อสร้างชุมชนทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและสังคมร่วมสมัย ผ่านมุมมองปฏิบัติการเชิงสุนทรีย์ที่สัมพันธ์กับสื่อใหม่
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้เป็น ศิลปิน และ นักออกแบบ ในโลกยุคดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้เป็น ศิลปิน และ นักออกแบบ ในโลกยุคดิจิทัล
Hightlight
Best paper awards
16/01/2017
นักศึกษามีเดียฯ มช. ผ่านเข้ารอบ 9 ทีม โครงการหนังสั้นสารคดี
09/08/2016
Meet us! at Media Arts and Design Festival 2016
02/11/2016
นักศึกษามีเดียฯ มช. ชนะเลิศหนังสั้น Museum Without Walls
09/08/2016
ประมวลภาพบรรยายกาศในงาน Media arts and design degree show 2016
23/06/2016
Media Arts and Design Degree Show 2016
20/04/2016
Paper Submission – Journal of MADs
25/04/2016
(Thai) นิทรรศการ ทายาทกระสือ ผสมผลไม้รวม
26/04/2016
Media Arts and design Festival 2558
08/02/2015
(Thai) อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
21/09/2015
(Thai) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม
03/03/2015
The object agency
25/02/2015
(Thai) ชนบทไทยในภาพสีน้ำมัน
25/02/2015
Prof. Mechthild Schmidt Feist
23/02/2015
(Thai) งานภาคสนาม Sound Ethnography
07/07/2015
(Thai) ทัศนศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น
16/03/2015
(Thai) มายาคติระหว่างศาสนากับอำนาจ
16/03/2015
(Thai) โครงการทัศนศึกษาแหล่งศิลปกรรมในภาคเหนือ
09/06/2015
(Thai) แนะนำบุคลากรใหม่
17/06/2015
Game Design Theory and Workshop
03/09/2015
(Thai) “ถูกปิดหู-ถูกปิดตา”นิทรรศการ AS((EAR))N: ประสบการณ์
25/08/2015
Chianging media workshop by Jonas Liugail
05/03/2015
(Thai) อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
21/09/2015
Marka tescili protez sa