http://www.finearts.cmu.ac.th
สมัครทุนช่วยงาน สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

* คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์
2. เป็นผู้ประสงค์จะทำงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
3. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2559

**เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องช่วยงานสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดงตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

วิธีการสมัคร
1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนทางอินเตอร์เน็ต  คลิกที่นี่
2. พิมพ์ใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย
3. ส่งใบสมัครห้องสำนักงานสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

ประกาศผู้ได้รับทุน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง http://www.finearts.cmu.ac.th/music-performance/

Marka tescili protez sa