ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ

  1. ใบขออนุมัติใช้ยานพาหนะต่างจังหวัด

  2. ใบขออนุมัติใช้ยานพาหนะในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

IMG_CAR_01 IMG_CAR_02 IMG_CAR_03 IMG_CAR_01


 ระบบสารสนเทศ

ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด