http://www.finearts.cmu.ac.th
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ SAP  คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

Marka tescili protez sa