http://www.finearts.cmu.ac.th
โครงการ QA สัญจร ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาทัศนศิลป์
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาจิตรกรรม
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาประติมากรรม
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาภาพพิมพ์
Hightlight
(Thai) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาทัศนศิลป์
20/03/2015
QA seminar for FineArts staff
20/03/2015
(Thai) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาจิตรกรรม
01/04/2015
(Thai) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาประติมากรรม
01/04/2015
(Thai) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
01/04/2015
Marka tescili protez sa