สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้ดำเนินการสอนและการวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว คณะวิจิตรศิลป์ได้ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะชี้นำสังคม ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions ระดับปริญญาโท เป็นไปตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง)

สาขาวิชาที่เปิดรับ:

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

โครงการพิเศษรับนักเรียนผู้พิการ
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

 

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา)
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions
สาขาวิชาที่เปิดรับ:

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรที่เปิดรับ:

 

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรที่เปิดรับ:

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-94-4812 | โทรสาร: 053-94-4805    email: tanita@finearts.cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก