http://www.finearts.cmu.ac.th
เกี่ยวกับเรา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

(Research Administrations, Academic Services and International Relations)

เป็นส่วนหนุ่งของสำนักเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย คือ

1. หน่วยบริหารงานวิจัย (Research Administrations)

สนับ สนุนการทำงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการวิจัย จากทั้งภายในคณะ จากมหาวิทยาลัย และจากองค์การ ภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการ “วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ Journal of Fine Arts

ส่ง เสริมการทำงานวิจัย โดยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมการตั้งกลุ่มวิจัย การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย การสัมมนาคณะกรรมการวิจัย การสรรหานักวิจัยดีเด่น การเสนอขอรับเงินอุดหนุน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์และนักวิจัย

2. หน่วยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Academic Services)

ทำหน้าที่บริการวิชาการให้แก่ชุมชน และหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดทำโครงการต่างๆ

3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (International Relations)

ให้ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เป็นศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคลาการระดับคณะ

ดูแล โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงดูแล – อำนวยความสะดวก นักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างประเทศ

ติดต่องานบริหารงานวิจัยได้ที่

ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-944829

โทรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4829

โทรสาร 053-211724

อีเมล info@finearts.cmu.ac.th

บุคลากรของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างาน

และหน่วยบริหารงานวิจัย

คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
หน่วยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คุณสราวุธ รูปิน
งานวิเทศสัมพันธ์
คุณเมวิกา หาญกล้า
Marka tescili protez sa