http://www.finearts.cmu.ac.th
ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก

 


ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิจิตรศิลป์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO – SPAFA) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่มรดกโลกเข้าสู่การพิจารณาบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรีไปแล้วนั้น บัดนี้ทางศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้บรรจุบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ไว้ในการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกhttp://whc.unesco.org/en/tentativelists/6003/ โดยเมืองเชียงใหม่เสนอชื่อเป็นแบบกลุ่ม (Serial Nomination) ประกอบด้วยพื้นที่ 6 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ 4 อนุสรณ์สถาน และพื้นที่สำคัญในกำแพงเมืองชั้นใน กลุ่มที่ 5 อนุสรณ์สถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มที่ 6 อนุสรณ์สถานและสถานที่ในยุคสมัยใหม่ สถานที่กลุ่มนี้แสดงให้เห็นกิจกรรมสำคัญของผู้คนในยุคใหม่

ในขั้นตอนการดำเนินการต่อจากการเสนอบัญชีเบื้องต้นนี้ทางคณะกรรมการจะเสนอเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (Nomination Dossier) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก โดยจะมีการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ (Criteria) และข้อกำหนดเกี่ยวกับ “คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value: OUV) ความครบถ้วนสมบรูณ์ (Integrity) และความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity) ความเป็นตัวแทน ความสมดุล และความน่าเชื่อถือของแหล่งมรดกโลก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานและเอกสารประกอบ”

ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียด Nomination Dossier เพื่อขอรับการประเมินและพิจารณาเป็นมรดกโลกนั้น ทางเชียงใหม่จะต้องมีการกำหนดพื้นที่แหล่งมรดกโลกที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนาพื้นที่นำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกให้เกิดความสมบรูณ์ พื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำกฎระเบียบการบริหารจัดการ และรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมพิจารณาเพื่อประการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้ดำเนินการมีการจัดทำแผนก้าวสู่ความสำเร็จ (Roadmap) เพื่อกำหนดพื้นที่ กรอบระยะเวลา และขอบข่ายงาน สร้างความเข้าใจถึงกฎระเบียบสากลเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกกับเจ้าของพื้นที่ พร้อมการอนุรักษ์ตามแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาพื้นที่มรดกโลก การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ ผู้บริหาร ประชาชน และนักอนุรักษ์ให้เมืองเชียงใหม่เกิดความอย่างยั่งยืนสืบไป

Marka tescili protez sa