http://www.finearts.cmu.ac.th
การขอรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

ศูนย์บริหารงานวิจัย แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ตามค่าควอไทล์ของวารสารต่อ 1 บทความ

(Q1 : 15,000 บาท / Q2 : 14,000 บาท / Q3 : 13,000 บาท / Q4 : 12,000 บาท) โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCIMago Journal and Country Rank

ผู้ขอรับทุนอุดหนุนฯ กรุณาดำเนินการส่งเอกสารมายังงานบริหารงานวิจัย คณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 

Marka tescili protez sa