http://www.finearts.cmu.ac.th
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Arts, Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น Spring 2019

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Faculty of Arts,

Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น

            

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน  1 เมษายน  – 31 กรกฎาคม 2562

 

คุณสมบัติเบื้องต้นและเงื่อนไขของผู้สมัคร

–  เป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป

–  มีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับปริญญาตรี

-  มีความสนใจและพร้อมที่จะไปศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

   จิตรกรรมญี่ปุ่น สีน้ำมัน ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลป์ การออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อ เซรามิก

–  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ได้

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเองในระหว่างร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

 

- ประมาณการค่าใช้จ่าย

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประมาณ 30,000 – 40,000 บาท
  2. ใช้จ่ายรายเดือน (รวมค่าที่พัก – ค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ประมาณ 24,000 – 40,000 บาท ต่อเดือน (โครงการ 4 เดือน)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน / ที่พักที่นักศึกษาเลือก และการใช้สอยส่วนบุคคลของนักศึกษาเอง

 

วิธีการคัดเลือก :  พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและการสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร : โปรดอ่านเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่เวปไซต์ www.finearts.cmu.ac.th/research

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  พี่วิ 053-944829 info@finearts.cmu.ac.th

กำหนดส่งเอกสารประกอบการสมัคร: 31 ต.ค.61

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่าง

000_ประกาศคณะวิจิตรศิลป์เรื่องรับสมัครนักศึกษา1

000_ประกาศคณะวิจิตรศิลป์เรื่องรับสมัครนักศึกษา2

 

Marka tescili protez sa