http://www.finearts.cmu.ac.th
เอกสารแนวปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการฯ ณ ต่างประเทศ (ลว 12 ธ.ค.61)

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ 6592 (11) / ว 616 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก้ไขประกาศฯ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พร้อมทั้งได้ปรับโปรแกรมการสมัครขอรับทุนฯ ในระบบ CMU MIS ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

 

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนให้บุคลากรในสังกัดที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว ดำเนินการผ่านระบบ CMU MIS
และปฏิบัติตามประกาสดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง และสามารถสมัครขอรับทุนที่ https://mis.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

———————
สรุปสาระสำคัญ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
1. ผู้รับทุนจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับ คือ Web of Science Core Collection (ISI) หรือ Scopus
(1) กรณีงานวิชาการในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะต้องนำผลงานที่นำเสนอนั้น มาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ Social Science Citation Index, ABI/INForm and EBSCO host, Social Science Research Network (SSRN), IEEE/IEEE GRSS/IEEE IADF/ISPRS/Springer/Inspec, Thai Journal Citation Index (TCI) และ Arts and Humanities Citation Index
(2) กรณีงานประเภทศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการ หลังจากที่มีการนำเสนอผลงานวิชาการมาแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ จะต้องนำผลงานดังกล่าวมาตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) พร้อมทั้งจัดแสดงในเว็ปไซต์การนำเสนอผลงานศิลปะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสำหรับสืบค้นและอ้างอิงของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะขอรับทุนในครั้งต่อไปได้

2. มช. กำหนดให้ขอทุนได้ไม่เกิน 1 เรื่องต่อ 2 ปีงบประมาณ (ปีเว้นปี) โดยการเว้นปีจะเริ่มบังคับให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563

3. สนับสนุนงบประมาณใน 3 หมวดเท่านั้น  คือ
(1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ ระหว่างประเทศ และในต่างประเทศ
(2) ค่าที่พักในประเทศ และต่างประเทศ
(3) ค่าลงทะเบียนการประชุม

4. วงเงิน
(1) อาเซียน 30,000 บาท
(2) ทวีปเอเชีย 40,000 บาท
(3) ทวีปออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ 50,000 บาท
(4) ทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา 70,000 บาท
(5) อื่นๆ นอกเหนือจาก (1) – (4) พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

5. การสมัคร
(1) สมัครผ่าน CMU MIS และจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด ผ่านภาควิชาถึงคณบดี เพื่อเสนอถึงศูนย์บริหารงานวิจัย มช.
(2) ยื่นเอกสารที่ครบถ้วนก่อนการไปเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 60 วัน

6. เอกสารประกอบการขอรับทุน
(1) หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดการประชุมที่ระบุชื่อผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงานอย่างชัดเจน
(2) บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper/ Full manuscript) ที่จะนำไปนำเสนอ
(3) กำหนดการและรายละเอียดการจัดประชุมนานาชาติ

 

โปรดดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มเพื่อศึกษาอย่างละเอียดก่อนสมัครขอรับทุนฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053944829

Marka tescili protez sa