http://www.finearts.cmu.ac.th
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแสดงงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TRUTH
ในทุกๆสิ่งมีความจริง

สาธิต เทศนส
มานิต คูห์วัฒนศิลป
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
ยุทธนา ไพกะเพศ
เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
ประทีป สุธาทองไทย

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องแสดงงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Marka tescili protez sa