http://www.finearts.cmu.ac.th
ศิษย์เก่าคุณภาพ
หนังสือ "แสงแห่งมณีจันทร์" ผลงานของ ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๙
นายนภัส ลีฬหพงศ์ (สโตน) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คว้ารางวัลที่ 2 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในชื่อภาพ "ปลูกป่าในใจคน" ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 การประกวดวาดภาพในหัวข้อ“70 ปี ในหลวงของเรา”
ข่าวเด่น
หนังสือ “แสงแห่งมณีจันทร์” โดย ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
31/03/2015
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม..คนเก่งศิลปะไทย
13/10/2015
ศิลปกรรมกระจก
16/02/2016
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น̶
11/08/2016
การบรรยายพิเศษ”งานศิลปะไทยร่วมสมัย”โดย รศ.ปริญญา ตันติสุข
21/09/2016
“สโตน” นศ.ศิลปะไทย คว้ารางวัลที่ 2 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้
01/12/2016