http://www.finearts.cmu.ac.th
หนังสือ "แสงแห่งมณีจันทร์" ผลงานของ ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๙
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ผ้าห่อศพ" วิทยากรโดย "อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 9B อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวเด่น
หนังสือ “แสงแห่งมณีจันทร์” โดย ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
31/03/2015
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม..คนเก่งศิลปะไทย
13/10/2015
ศิลปกรรมกระจก
16/02/2016
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น̶
11/08/2016
การบรรยายพิเศษ”งานศิลปะไทยร่วมสมัย”โดย รศ.ปริญญา ตันติสุข
21/09/2016
“สโตน” นศ.ศิลปะไทย คว้ารางวัลที่ 2 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้
01/12/2016
การบรรยายพิเศษ “ได้ดีเพราะเปรต”
20/10/2017
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าห่อศพ”
05/02/2018
Marka tescili protez sa