ข้อมูลสาธารณะ คณะวิจิตรศิลป์

ข้อมูลสาธารณะ คณะวิจิตรศิลป์ ปี 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


การประชาสัมพันธ์ (o7)
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8 - o10)
 
การดำเนินงาน (o11 - o13)
 
การปฏิบัติงาน (o14)
 
การให้บริการ (o15 - o18)
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o19 - o22)
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23 - o26)
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o27 - o29)
 
นโยบาย No Gift Policy (o31 - o33)
 
แผนป้องกันการทุจริต (o36 - o38)
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (o42 - o43)