ข้อมูลสาธารณะ ปี 2565

สรุปข้อมูลสถิติ ที่สามารถเปิดเผยต่อสาธาร