งานวิจัย

รวมผลงานวิชาการ คณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์

 

ก.

กรกช ใจรักษ์
กันต์ พูนพิพัฒน์ (ผศ.)
กิตติ มาลีพันธุ์ (ผศ.)
เกศ ชวนะลิขิกร (รศ.)

ค.

คนธาภรณ์ เมียร์แมน (ผศ.)

จ.

จรัลศักดิ์ ลอยมี

ฉ.

ฉลองเดช คูภานุมาต (ผศ.)

ช.

ชัชวาล นิลสกุล
ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกุล (ผศ.)
ไชยยศ จันทราทิตย์

ท.

ทินกร สินธุรัตน์
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี (รศ.)
ทัศนัย เศรษฐเสรี

ธ.

ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
ธิติพล กันตีวงศ์ (ผศ.)
เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (ผศ.)

ป.

ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร (ผศ.)
ปกิต บุญสุทธิ์
ปรัชญา คัมภิรานนท์

พ.

พงศ์เดช ไชยคุตร (รศ.)
พิชญา สุ่มจินดา
พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
พีระพงษ์ ดวงแก้ว

ภ.

ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ภาณุพงษ์ เลาหสม (ผศ.)

ม.

มรกต เกษเกล้า
มล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ (ศ.)
มาณพ มานะแซม

ย.

ยุพา มหามาตร

ร.

รงคกร อนันตศานต์
รสลิน กาสต์ (ศ.)

ว.

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (รศ.)
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี (ผศ.)
วีระพันธ์ จันทร์หอม

ศ.

ศุภชัย ศาสตร์สาระ (ผศ.)

ส.

สงกรานต์ สุดหอม (ผศ.)
สมเกียรติ ตั้งนโม (รศ.)
สากล สุทธิมาลย์
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
สุกรี เกษรเกศรา (รศ.)
สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์
สุนทร สุวรรณเหม (รศ.)
สุนันทา รัตนาวะดี (ผศ.)
สุมนัสยา โวหาร
สุรชัย จงจิตงาม
สุรพล ดำริห์กุล (ศ.)

อ.

อารยา ราษฎร์จำเริญสุข (ศ.)
อัษฎา โปราณานนท์ (ผศ.)
อำนวย กันทะอินทร์
อุดม ฉิมภักดี (ผศ.)
อุทิศ อติมานะ

 

บริหารงานวิจัย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลิกที่นี่