บุคลากร

บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์

รายนามคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์

ส่วนกลางคณะ

อาจารย์   ดร.

อาศิษฐ์

เกตุจันทรา

053-944855

arsid.k@cmu.ac.th

อาจารย์   ดร.

เมฆินทร์

เลิศตำหรับ

053-944855

maykin.l@cmu.ac.th

ภาควิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์   ดร.

วิภาวี

ปานจินดา

053-944840

wipawee.p@cmu.ac.th

สาขาวิชาจิตรกรรม

รองศาสตราจารย์

เกศ

ชวนะลิขิกร

053-944840

kade.j@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

พดุงศักดิ์

คชสำโรง

053-944840

padungsak.k@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

กิตติ

มาลีพันธุ์

053-944840

kitti.m@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.

มรกต

เกษเกล้า

053 944840

morakot.k@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.

Sebastien

Tayac

053-944840

sebastien.t@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัชวาล

นิลสกุล

053-944840

chatchawan.nilsakul@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สงกรานต์

สุดหอม

053-944840

songkarn.s@cmu.ac.th

website

อาจารย์   ดร.

RUSHDI

ANWAR

053-944840

rushdi.anwar@cmu.ac.th

อาจารย์   ดร.

ศิรประภา

จ่าปะคัง

053-944840

siraprapha.japakhang@cmu.ac.th

อาจารย์

MONTANACOLL

TORREY

053-944840

torrey.montana@cmu.ac.th

อาจารย์

อภิรักษ์

เจียรพินิจนันท์

053-944840

apirak.j@cmu.ac.th

อาจารย์

อัทร์

พุ่มแตงอ่อน

053-944840

att.poomtangon@cmu.ac.th

สาขาวิชาประติมากรรม

รองศาสตราจารย์   ดร.

สุกรี

เกษรเกศรา

053-944820

sugree.k@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

อุดม

ฉิมภักดี

053-944844

udom.chimpukdee@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

สุนทร

สุวรรณเหม

053-944820

soontorn.s@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

ปกิต

บุญสุทธิ์

053-944825

pakit.bunsut@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธัชชัย

หงษ์แพง

053-944820

thattchai.h@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุทธิศักดิ์

ภูธรารักษ์

053-944843

sutthisak.p@cmu.ac.th

website

อาจารย์   ดร.

กรินคณา

คงเพชร

053-944821

krynkana.k@cmu.ac.th

อาจารย์   ดร.

วุฒินท์

ชาญสตบุตร

053-944820

wuttin.ch@cmu.ac.th

อาจารย์

ธนัชชา

ไชยรินทร์

053-944821

thanatcha.chairin@cmu.ac.th

อาจารย์

วัชรินทร์

รังกระโทก

053-944820

vatcharin.rang@cmu.ac.th

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

รสลิน

กาสต์

053-944841

rossalin.garst@cmu.ac.th

website

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

พงศ์เดช

ไชยคุตร

pongdej.c@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

ปกรณ์ภัทร์

จันทะไข่สร

053-944821

prakornpatara.j@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

ยุพา

มหามาตร

053-944821

yupha.m@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.

พงศ์ศิริ

คิดดี

053-944821

pongsiri.k@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยวุฒิ

ร่วมฤดีกูล

053-944821

chaivut.r@cmu.ac.th

website

อาจารย์   ดร.

นพเกล้า

ศรีมาตย์กุล

053-944821

nophaklao.sr@cmu.ac.th

อาจารย์

ไตรรัตน์

ศรีบุรินทร์

053-944848

trirat.sri@cmu.ac.th

อาจารย์

ธนิษฐา

นันทาพจน์

053-944848

thanistha.nuntha@cmu.ac.th

อาจารย์

อมร

ทองพยงค์

053-944821

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อารยา

ราษฎร์จําเริญสุข

053-944838

araya.r@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภชัย

ศาสตร์สาระ

053-944840

supachai.sa@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โฆษิต

จันทรทิพย์

053-944846

kosit.juntaratip@cmu.ac.th

website

อาจารย์ ดร.

Hyun

Mi Roh

053-944821

hyun.mi@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.

Nikolas Evangelos

Kolonias

053-944821

kolonias.nikolas@cmu.ac.th

อาจารย์

จุฬาภรณ์

บัวขาว

053-944821

julaporn.b@cmu.ac.th

ภาควิชาศิลปะไทย

สาขาวิชาศิลปะไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หม่อมหลวง

สุรสวัสดิ์

ศุขสวัสดิ์

053-944817-18

surasawasdi.s@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

อัศวิณีย์

หวานจริง

053-944848

asawinee.w@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

พิชญา

สุ่มจินดา

053-944848

pitchaya.soomjinda@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์   ดร.

สืบศักดิ์

แสนยาเกียรติคุณ

053-944817-18

suebsak.s@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์   ดร.

วรลัญจก์

บุณยสุรัตน์

053-944817

woralun.boonyasurat@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.

สุรชัย

จงจิตงาม

053-944817-18

surachai.j@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.

วรนันท์

โสวรรณี

053-944818

waranan.s@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธิติพล

กันตีวงศ์

053-944813

thitipol.k@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เธียรชาย

อักษรดิษฐ์

053-944818

thianchai.ak@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาณุพงษ์

เลาหสม

053-944817-18

panupong.laohasom@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สากล

สุทธิมาลย์

053 944848

sakol.suttimarn@cmu.ac.th

website

อาจารย์   ดร.

ศุภมน

พีรพรพิศาล

053-944817-18

supamon.p@cmu.ac.th

อาจารย์   ดร.

สราวุธ

รูปิน

053-944817

sarawut.r@cmu.ac.th

อาจารย์

วรรณุฉัตร

ลิขิตมานนท์

053-944818

wannuchad.likit@cmu.ac.th

สาขาวิชาการออกแบบ

รองศาสตราจารย์

พิศมัย

อาวะกุลพาณิชย์

053-944853

pitsamai.a@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

คนธาภรณ์

เมียร์แมน

053-944853

khontaporn.meerman@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์   ดร.

รงคกร

อนันตศานต์

035-944853

rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภัทริน

ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

053-944853

pattarin.l@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.

สุมนัสยา

โวหาร

053-944853

sumanatsya.v@cmu.ac.th

website

อาจารย์

กิตติ

ไชยพาน

053-944853

kitti.chaiyaparn@cmu.ac.th

อาจารย์

ชวรจน์

ชะวะนะเวช

053-944853

chawaroj.c@cmu.ac.th

อาจารย์

วีรพล

สุวรรณกระจ่าง

053-944853

veerapol.s@cmu.ac.th

อาจารย์

สิริวิชย์

พังสุวรรณ

053-944853

siriwit.phangsuwan@cmu.ac.th

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รองศาสตราจารย์

มาณพ

มานะแซม

053-944850,4817-8

manop.mana@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คณิเทพ

ปิตุภูมินาค

053-944817-18

khanithep.p@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิลาวัณย์

เศวตเศรนี

053-944828

vilawan.s@cmu.ac.th

website

อาจารย์ ดร.

กุสุมา

เฟนสกี-สตาลลิ่ง

053-944818-19

kusuma.venzky@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ธนภรณ์

แสนอ้าย

053-944818

thanaporn.saenai@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.

กฤษฏิ์

เลกะกุล

053-944823

great.leka@cmu.ac.th

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์   ดร.

อัษฎา

โปราณานนท์

053-944819

assada.p@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปรัชญา

คัมภิรานนท์

053-944819

prachya.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จรัลศักดิ์

ลอยมี

053-944819

jarunsak.l@cmu.ac.th

website

อาจารย์

กรรณ

เกตุเวช

053-944819

gun.ketwec@cmu.ac.th

อาจารย์

ณัฏฐ์

บวรพัฒน์นนท์

053-944819

nat.b@cmu.ac.th

อาจารย์

ศักรินทร์

สุทธิสาร

053-944823

sakkarin.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ณัฐพล

นุกูลคาม

053-944819

nattapon.nukulkam@cmu.ac.th

อาจารย์

ปรฉัตร

ศรีสุข

053-944819

porrachat.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ปราง

ศิลปกิจ

053-944819

prang.silp@cmu.ac.th

อาจารย์พิเศษ

บัณฑิตย์

วัฒนกสิวิชช์

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

รองศาสตราจารย์   ดร.

ฉลองเดช

คูภานุมาต

053-944855

chalongdej.k@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์   ดร.

ทิพวรรณ

ทั่งมั่งมี

053-944855

tippawan.tang@cmu.ac.th

website

รองศาสตราจารย์

JAN THEO

DE VLEESCHAUWER

053-944804

jantheo.d@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

กรกฎ

ใจรักษ์

053-944846

korakot.jairak@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ทัศนัย

เศรษฐเสรี

053-944846

thasnai.s@cmu.ac.th

website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วีระพันธ์

จันทร์หอม

053-944846

weerapan.c@cmu.ac.th

website

อาจารย์ ดร.

ธัชธรรม

ศิลป์สุพรรณ

053-944818

thatchatham.s@cmu.ac.th

website

อาจารย์

ศรยุทธ

เอี่ยมเอื้อยุทธ

053-944846

sorayut.a@cmu.ac.th

อาจารย์

สาวิตร

ประเสริฐพันธุ์

053-944846

sawit.pras@cmu.ac.th

อาจารย์

ปฐมพงศ์

มานะกิจสมบูรณ์

053-944846

pathompong.m@cmu.ac.th

รายนามเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์

ส่วนกลาง

คุณ

สุลาลักษณ์

ขาวผ่อง

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

053-944811

sulaluck.k@cmu.ac.th

งานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการ

คุณ

กัลยาณี

มณีลดา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944807

kalayanee.m@cmu.ac.th

website

คุณ

ไชยณรงค์

วัฒนวรากุล

พนักงานปฏิบัติงาน

chainarong.w@cmu.ac.th

หน่วยบริหารงานบุคคล

คุณ

อัมพร

ดาวราม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944808

amporn.dao@cmu.ac.th

คุณ

กันตวิชญ์

โคคล่อง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944807

kantawit.k@cmu.ac.th

คุณ

ทัดศรี

ชัยเมคา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944808

tassri.c@cmu.ac.th

คุณ

วิเศษ

เจ้าเล่ห์ดี

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944808

wised.c@cmu.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คุณ

พงษกร

ยะภิระ

พนักงานช่าง

053-944830

pongsakorn.y@cmu.ac.th

คุณ

วิชัย

กันทา

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

(053)948206

wichai.k@cmu.ac.th

คุณ

อินทร

ขุนหล่อ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

053-944830

ainthon.k@cmu.ac.th

คุณ

สมหวัง

ภูธรใจ

พนักงานทั่วไป

053-944830

somhwang.p@cmu.ac.th

คุณ

เฉลียว

ปวนกาศ

แม่บ้าน

053-944830

challao.p@cmu.ac.th

คุณ

สุริยะศักดิ์

ซ่ามยอง

พนักงานบริการทั่วไป

053-944830

suriyasak.s@cmu.ac.th

คุณ

อินทร์สม

ศรีบุญเรือง

พนักงานบริการทั่วไป

053-944830

insom.s@cmu.ac.th

คุณ

เฉลิม

ดอกเรือนคำ

พนักงานบริการทั่วไป

053-944830

chalerm.d@cmu.ac.th

คุณ

จงสุข

มีเขียว

พนักงานบริการทั่วไป

053-944830

jongsook.m@cmu.ac.th

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คุณ

รัตนาภรณ์

ยศเวียง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944832

rattanaporn.y@cmu.ac.th

คุณ

วรษา

สีสกุล

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944832

worasa.sis@cmu.ac.th

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี

คุณ

ฆนาวรี

เจียตระกูล

นักการเงินและบัญชี

053-944809

kanawaree.j@cmu.ac.th

คุณ

วาสนา

เจริญทรัพย์

นักการเงินและบัญชี

053-944809

wassana.ch@cmu.ac.th

คุณ

วารุณี

ศรีกันชัย

พนักงานการเงินและบัญชี

053-944809

warunee.jai@cmu.ac.th

website

หน่วยพัสดุ

คุณ

โฉมหญิง

ประจักร

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944510

chomying.p@cmu.ac.th

คุณ

ดวงใจ

มาลีเดช

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

053-944810

doungjai.malee@cmu.ac.th

website

คุณ

สุวิทย์

คิดการงาน

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944810

suvit.kid@cmu.ac.th

คุณ

สโรชา

สายสุข

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944810

sarocha.s@cmu.ac.th

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

คุณ

ฐานิตา

ช่างกิจจา

พนักงานปฏิบัติงาน

4812

tanita.c@cmu.ac.th

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

คุณ

นิวัติ

บุญเลิศ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944812

niwat.b@cmu.ac.th

คุณ

บัณฑิต

สุริยะมงคล

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944812

bundit.s@cmu.ac.th

หน่วยบัณฑิตศึกษา

คุณ

โศจิวัจน์

ใจสัตย์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944812

sojiwat.j@cmu.ac.th

หน่วยบริการห้องสมุด

คุณ

พรพิศ

เดชาวัฒน์

053-944816

คุณ

พรทิพย์

แซ่ตั้ง

053-944816

คุณ

ดิษวรรณ

สุทัศน์สันติ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944816

dissawan.s@cmu.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ

คุณ

ปัณณธร

พันกลาง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944851

pannathon.p@cmu.ac.th

คุณ

สุรศักดิ์

พรามมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851

surasak.p@cmu.ac.th

website

คุณ

จิรพรรณ

คำหมื่นกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851

jiraphan.tar@cmu.ac.th

คุณ

ประภาส

เมธา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

053-944851

prapas.m@cmu.ac.th

คุณ

ถิรนันท์

คุณาธรรม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944851

thiranun.kun@cmu.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คุณ

สมปอง

ดีลี

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944814

sompong.deel@cmu.ac.th

คุณ

วรรณภา

แก้วทอง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944814

wannapa.k@cmu.ac.th

คุณ

ธรรศเมธี

มณีวัง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944814

tasmetee.m@cmu.ac.th

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริหารงานวิจัย

คุณ

เสาวนีย์

ทิพยเนตร

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944829

saowanee.tipp@cmu.ac.th

คุณ

สายชล

นพพันธุ์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944829

saichon.n@cmu.ac.th

คุณ

สายธาร

มาณะศรี

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944829

saithan.manasri@cmu.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

คุณ

เมวิกา

หาญกล้า

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944829

meviga.h@cmu.ac.th

ภาควิชาทัศนศิลป์

คุณ

ชนิกานต์

เข็มสวัสดิ์

นักช่างศิลป์

053-944820-21

chanikan.k@cmu.ac.th

คุณ

ศิรประภา

สีตะบุสป์

นักช่างศิลป์

053-944840

sirapapha.s@cmu.ac.th

คุณ

สุพิศ

บุญธรรม

นักช่างศิลป์

053-944821

supit.b@cmu.ac.th

คุณ

ณิชกานต์

สุนันตา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821

nitchakan.s@cmu.ac.th

คุณ

วิชุตา

ติ่งต้อย

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821

wichuta.t@cmu.ac.th

คุณ

ทิพานัน

ศรีอุดม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821

thiphanan.s@cmu.ac.th

คุณ

แพรววนิต

ใจชุ่ม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944821

@cmu.ac.th

คุณ

รัชกร

ชัยเทพ

พนักงานช่าง

053 944824

ratchagon.c@cmu.ac.th

ภาควิชาศิลปะไทย

คุณ

ฉฬภิญญา

ตรีวิทย์

นักช่างศิลป์

053-944817-8

chalapinya.triwit@cmu.ac.th

website

คุณ

ภูเบง

ภูเกษม

นักช่างศิลป์

poobeng.p@cmu.ac.th

website

คุณ

กนกพันธุ์

กุมุท

พนักงานช่าง

053-944817, 4818

kanokpan.kumut@cmu.ac.th

คุณ

ชัยพร

พันธุ์สมบัติ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944853

chaiyaporn.p@cmu.ac.th

คุณ

พิชัย

กันจินะ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944817-18

pichai.kan@cmu.ac.th

website

คุณ

ภัทรพร

พิเคราะห์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944823

phattharaporn.p@cmu.ac.th

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

คุณ

ศราภา

ปวนกาศ

นักช่างศิลป์

053-944819

sarapa.p@cmu.ac.th

คุณ

อภิชาติ

ศุกรภาส

นักช่างศิลป์

053-944846

apichat.su@cmu.ac.th

คุณ

จตุพร

เรืองฤทธิ์

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819

jatuporn.r@cmu.ac.th

คุณ

ชัยวัฒน์

ศรีบุญเรือง

พนักงานบริการทั่วไป

053-944846

chaiwat.sri@cmu.ac.th

คุณ

กนกลักษณ์

ทาสม

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944846

kanhoklak.t@cmu.ac.th

คุณ

ชัยเชษฐ์

โกฎธิ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819

mrchaichet.k@cmu.ac.th

คุณ

ธีร์นวัช

โทพิลา

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819

thanit.thopila@cmu.ac.th

คุณ

นิธิวิทย์

พงศ์พรรณสาร

พนักงานปฏิบัติงาน

052-000393

nithiwit.p@cmu.ac.th

คุณ

พรรณรวี

ปริปุณณะ

พนักงานปฏิบัติงาน

052-000393

punrawee.p@cmu.ac.th

คุณ

ลัดดา

ชุ่มใจ

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944819

ladda.ch@cmu.ac.th

คุณ

ศุภชัย

เชื้อเมืองพาน

พนักงานปฏิบัติงาน

supachai.c@cmu.ac.th

คุณ

สุนิษา

ผลากอง

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944846

sunisa.ph@cmu.ac.th

คุณ

เมฐิพรรณ

บุญติ

พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

053-944846

maythipan.b@cmu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

คุณ

พิมลพรรณ

ด้วงฟู

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944855

pimonpan.du@cmu.ac.th

หอศิลปวัฒนธรรม

คุณ

จรัญ

ดอกเรือนคำ

พนักงานบริการทั่วไป

053-944833

jarun.d@cmu.ac.th

คุณ

ชาญณรงค์

คำวงษา

พนักงานช่าง

053-944833

charnnarong.k@cmu.ac.th

คุณ

ไชยันตร์

โคมแก้ว

นักช่างศิลป์

053 944833

chaiyan.k@cmu.ac.th

website

คุณ

เยาวภา

เทพวงศ์

นักช่างศิลป์

053-944833

yarwpa.theepwong@cmu.ac.th

คุณ

นริศรา

ม่วงศรี

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944833

naritsara.m@cmu.ac.th

คุณ

ธัญญ์ฉัตร์

จันทร์ภักดิสกุล

พนักงานปฏิบัติงาน

053-944833

thanchat.jan@cmu.ac.th