บุคลากร

บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์

รายนามคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์

 

ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ* นามสกุล สังกัด
อาจารย์ ดร. Hyun Mi Roh สาขาสหศาสตร์ศิลป์
รองศาสตราจารย์ Jan Theo De Vleeschauwer สาขาวิชาจิตรกรรม website
อาจารย์ ดร. Nikolas Evangelos Kolonias ภาควิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Sébastien TAYAC สาขาวิชาจิตรกรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใจรักษ์ สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
อาจารย์ กรรณ เกตุเวช สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
อาจารย์ กรินคณา คงเพชร สาขาวิชาประติมากรรม
อาจารย์ ดร. กฤษฏิ์ เลกะกุล สาขาศิลปะการแสดง
รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ website
อาจารย์ กิตติ ไชยพาน สาขาวิชาการออกแบบ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ มาลีพันธุ์ สาขาวิชาจิตรกรรม website
อาจารย์ กิตติมา จารีประสิทธิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท website
อาจารย์ ดร. กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่ง สาขาศิลปะการแสดง
รองศาสตราจารย์ เกศ ชวนะลิขิกร สาขาวิชาจิตรกรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค สาขาศิลปการแสดง website
รองศาสตราจารย์ คนธาภรณ์ เมียร์แมน สาขาวิชาการออกแบบ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โฆษิต จันทรทิพย์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัลศักดิ์ ลอยมี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ website
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต สาขาวิชาจิตรกรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล นิลสกุล สาขาวิชาจิตรกรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
อาจารย์ ไชยยศ จันทราทิตย์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
อาจารย์ ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ website
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี สาขาวิชาจิตรกรรม website
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง สาขาวิชาประติมากรรม website
อาจารย์ ดร. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพล กันตีวงศ์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
อาจารย์ นพเกล้า ศรีมาตย์กุล สาขาวิชาภาพพิมพ์
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
รองศาสตราจารย์ ปกิต บุญสุทธิ์ สาขาวิชาประติมากรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา คัมภิรานนท์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
อาจารย์ ปราง ศิลปกิจ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศิริ คิดดี สาขาวิชาภาพพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง สาขาวิชาจิตรกรรม website
รองศาสตราจารย์ พิชญา สุ่มจินดา สาขาวิชาศิลปะไทย website
รองศาสตราจารย์ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์ สาขาวิชาการออกแบบ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการออกแบบ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ เลาหสม สาขาวิชาศิลปะไทย website
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต เกษเกล้า สาขาวิชาจิตรกรรม website
รองศาสตราจารย์ มาณพ มานะแซม สาขาศิลปะการแสดง website
รองศาสตราจารย์ ยุพา มหามาตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
รองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันตศานต์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รสลิน กาสต์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรนันท์ โสวรรณี สาขาวิชาศิลปะไทย website
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี สาขาศิลปะการแสดง website
อาจารย์ วีรพล สุวรรณกระจ่าง สาขาวิชาการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ website
อาจารย์ วุฒินท์ ชาญสตบุตร สาขาวิชาประติมากรรม website
อาจารย์ แววดาว ศิริสุข สาขาศิลปะการแสดง
อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
อาจารย์ ศักรินทร์ สุทธิสาร สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
อาจารย์ ดร. ศิรประภา จ่าปะคัง สาขาวิชาจิตรกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย ศาสตร์สาระ สาขาวิชาจิตรกรรม website
อาจารย์ ดร. ศุภมน พีรพรพิศาล สาขาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานต์ สุดหอม สาขาวิชาจิตรกรรม website
อาจารย์ ดร. สราวุธ รูปิน สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สากล สุทธิมาลย์ สาขาวิชาศิลปะไทย website
อาจารย์ สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ สาขาวิชาศิลปะไทย website
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เกษรเกศรา สาขาวิชาประติมากรรม website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์ สาขาวิชาประติมากรรม website
รองศาสตราจารย์ สุนทร สุวรรณเหม สาขาวิชาประติมากรรม website
อาจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย จงจิตงาม สาขาวิชาศิลปะไทย website
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล สาขาวิชาศิลปะไทย website
อาจารย์ อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์ สาขาภาพจิตรกรรม website
อาจารย์ อัทร์ พุ่มแตงอ่อน สาขาภาพจิตรกรรม website
รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง สาขาวิชาศิลปะไทย website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา โปราณานนท์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ website
Prof. Araya Rasdjarmrearnsook สาขาวิชาภาพพิมพ์ website
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย กันทะอินทร์ สาขาวิชาประติมากรรม website
รองศาสตราจารย์ อุดม ฉิมภักดี สาขาวิชาประติมากรรม website
อาจารย์ อุทิศ อติมานะ สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ website
รายนามเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ (61)
ชื่อ-นามสกุล e-mail@finearts.cmu.ac.th
0
เลขานุการคณะ
คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง sulaluck
0
งานบริหารทั่วไป
หน่วยบริหารงานบุคคล
คุณไชยณรงค์ วัฒนวรากุล chainarong website
คุณทัดศรี ชัยเมคา tassri website
คุณกัลยาณี มณีลดา kalayanee website
คุณกันตวิชญ์ โคคล่อง
0
หน่วยธุรการ
คุณอัมพร ดาวราม amporn website
คุณพิชัย กันจินะ pichai website
คุณกนกพันธุ์ กุมุท knookpun website
คุณฉฬภิญญา ตรีวิทย์ sarapinya website
คุณภูเบง ภูเกษม poopang website
คุณสุพิศ บุญธรรม
คุณรัชกร ชัยเทพ ratchgon website
คุณเฉลียว ปวนกาศ chaleaw website
คุณชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์
คุณวิชุตา ติ่งต้อย
คุณศิรประภา สีตะบุสป์
คุณศักรินทร์ สุทธิสาร
คุณธีร์นวัช โทพิลา
คุณจตุพร เรืองฤทธิ์
คุณกนกลักษณ์ ทาสม
คุณอภิชาติ ศุกรภาส
0
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน่วยพัสดุ
คุณสุวิทย์ คิดการงาน suvit website
คุณดวงใจ มาลีเดช doungjai website
คุณโฉมหญิง ประจักร
คุณสโรชา สายสุข
0
หน่วยการเงินและบัญชี
คุณฆนาวรี เจียตระกูล ter website
คุณวารุณี ใจวงศ์ warunee website
คุณวาสนา เจริญทรัพย์ website
0
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
คุณพงษกร ยะภิระ pongsakorn website
คุณวิชัย กันทา
คุณวีระเดช นิประพันธ์ veeradej website
คุณประดิษฐ์ ถาลิปน pradit website
คุณอินทร ขุนหล่อ inton website
คุณสมหวัง ภูธรใจ somwang website
คุณชัยวัฒน์ ศรีบุญเรือง
0
งานนโยบาย และแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยวางแผนและพัฒนา
คุณปัณณธร พันกลาง
0
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
คุณวรษา สีสกุล
0
หน่วยงบประมาณ และอัตรากำลัง
คุณรัตนาภรณ์ ยศเวียง
0
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
คุณนภดล สุคำวัง napadol website
คุณนิวัติ บุญเลิศ niwat website
0
หน่วยบัณฑิตศึกษา
คุณบัณฑิต สุริยะมงคล
0
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คุณสมปอง ดีลี sompong website
คุณวรรณภา แก้วทอง
0
หน่วยทะเบียนและประมวลผล
คุณฐานิตา ช่างกิจจา tanita website
0
หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ
คุณภควัส บุตรศรี
คุณสุรศักดิ์ พรามมา surasak website
คุณประภาส เมธา
คุณจิรพรรณ ธาตุรักษ์
0
หน่วยบริการห้องสมุด
คุณพรพิศ เดชาวัฒน์
คุณพรทิพย์ แซ่ตั้ง
คุณดิษวรรณ สุทัศน์สันติ
0
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
หน่วยบริหารงานวิจัย
คุณสายชล นพพันธุ์
คุณเสาวนีย์ ทิพยเนตร
0
งานวิเทศสัมพันธ์
คุณเมวิกา หาญกล้า
0
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
คุณไชยันตร์ โคมแก้ว chaiyan website
คุณเยาวภา เทพวงศ์
คุณวิไลวรรณ เมฆวงษ์
คุณนริศรา ม่วงศรี
คุณจรัญ ดอกเรือนคำ
คุณชาญณรงค์ คำวงษา
คุณสุริยะศักดิ์ ซ่ามยอง
0