ฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558

google apps.
google apps

 

flowchart excel

ลำดับ

หัวข้อ

วัน/เวลา

สถานที่

1

Google Apps สำหรับบุคลากร

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา13.00 -15.30 น

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการถ่ายภาพ  ชั้น   3 อาคารสำนักงานคณะ

2.

โปรแกรมการจัดทำแผนปฏิบัติ           การประจำปี

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 -13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการออกแบบ

3.

โปรแกรมการจัดทำผังงาน Flow Chart

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 -13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการออกแบบ

4.

Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น

ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 12.00 -13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการออกแบบ

5.

Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น

ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 12.00 -13.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการออกแบบ

 

สมัครเข้าร่วมโคงการผ่านเว็บไซต์