การต่อวีซ่า

ข้อแนะนำเบื้องต้น

เกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ   

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือ ชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา อย่างเช่น มาเรียน วิจัย หรือเพื่อกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ ทีประเทศไทย ควรมีวีซ่าประเภท Non-Ed แต่กรณีที่ชาวต่างชาติมีจุดประสงค์เพื่อการทำงาน (อาจารย์) ในประเทศไทย ควรมีวีซ่าประเภท Non-B สำหรับการเดินทางมาประเทศไทย

กรณีที่ชาวต่างชาติมีวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist visa) จำเป็นต้องเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าชั่วคราวประเภท Non-Ed หรือ Non-B ภายใน 15 วันก่อนวีซ่าจะหมดอายุ หลังจากนั้น ชาวต่างชาติจึงจะสามารถขอต่อวีซ่าเพื่อพำนักอยู่ประเทศไทยต่อได้ เนื่องจากปัจจุบันมีชาวต่างชาติมาศึกษาและทำงานในคณะวิจิตรศิลป์เป็นจำนวนมาก ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จึงเป็นแนวทางในการดำเนินการ เกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยงานบริหารทั่วไป จะดำเนินการเรื่องหนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ขณะที่ชาวต่างชาติจะต้องเตรียมเอกสารของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อเดินทางไปยังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

การต่อวีซ่า

วีซ่าชั่วคราวทุกประเภทจะมีเวลาอยู่พำนักประเทศไทยได้ 90 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติต้องออกจากประเทศ หรือขอต่อวีซ่าเพื่อขยายเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งในการยื่นขอต่อวีซ่าครั้งแรก จะสามารถอยู่พำนักได้เป็นเวลา 1 ปี หรือ 365 วัน และสามารถยื่นขอต่อครั้งต่อไปได้อีกครั้งละ 1 ปีอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ  โดยชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอต่อวีซ่าก่อนวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน  การต่อวีซ่า ชาวต่างชาติจะต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อ กรณีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ  (Non-B) ต้องยื่นพร้อมการขอต่อวีซ่า ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี  มีดังนี้

 1. หนังสือนำขอขยายเวลาพำนักในประเทศ ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ตัวอย่าง Visa1
 2. หนังสือเดินทาง และสำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด (ตัวอย่าง Visa2  และ ตัวอย่าง Visa3 )
 3. แบบฟอร์ม ตม.7  ( ตัวอย่างVisa4 )
 4. แบบฟอร์ม สตม. 2  (ตัวอย่าง Visa5)
 5. ใบอนุญาตการทำงานและสำเนา                                                                                                      ( ตัวอย่าง Visa6    และ  ตัวอย่าง Visa7 )
 6. หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง ออกโดยมหาวิทยาลัย ( ตัวอย่าง Visa8 )
 7. รูปถ่าย 1 รูป (4 x 6 cm)
 8. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า

กรณีที่ชาวต่างชาติพำนักในประเทศเกินวันหมดอายุของวีซ่า (Overstay) จะต้องเสียค่าปรับวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งคณะจะไม่รับผิดชอบในค่าปรับที่เกิดขึ้นกรณีพำนักเกินวันหมดอายุของวีซ่า (Overstay)

 

การออกใบอนุญาตทำงาน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำเป็นต้องมีวีซ่าประเภท Non-B เพื่อพำนักในประเทศไทย เสียก่อน จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่ออยู่ทำงานในประเทศไทยได้

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการขอใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้

1. หนังสือนำขอออกใบอนุญาตทำงาน โดยมหาวิทยาเชียงใหม่ (ตัวอย่าง workpermit1 )

2.หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าแบบNon-B

3.แบบฟอร์ม ตม. 1, แบบรับรองการจ้างงาน, หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง, หนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้าง, และแบบแจ้งการวุฒิศึกษาและประสบการณ์ทำงาน  (ตัวอย่าง workpermit2 )

4.ผลการตรวจสุขภาพ (ภาษาไทย) ครอบคลุม 6 โรค ได้แก่ 1) Leprosy, 2) Tuberculosis, 3) Elephantiasis, 4) Lungs X-ray, 5) Addictive substance, and 6) Syphilis

5. รูปถ่าย 3 รูป (3 x 4 cm) (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์ / โพลาลอยด์)

6.รายชื่อลูกจ้างชาวต่างชาติทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.  แผนที่ตั้งของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตัวอย่าง workpermit3 )

8.โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ตัวอย่าง workpermit4)

9. แบบ ตท. 10 แบบแจ้งเข้าทำงาน / ย้ายออก  ( ตัวอย่าง workpermit5 )

10.ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขออนุญาตทำงานในประเทศไทย (3 เดือน – 750 บาท/ 6 เดือน – 1,500 บาท/ 1 ปี – 3,000 บาท)

ใบอนุญาตทำงานที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละครั้ง ชาวต่างชาติจะสามารถทำงานได้เฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น กรณีชาวต่างชาติเปลี่ยนนายจ้างหรือสถานที่ทำงาน ต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานใหม่ทุกครั้ง

 

การต่อใบอนุญาตทำงาน

อาจารย์ชาวต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมีระยะเวลาของวีซ่าเหลืออยู่ จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ ถ้าวีซ่าหมดอายุแล้ว ควรทำการต่อวีซ่าก่อน แล้วจึงต่อใบอนุญาตทำงาน โดยชาวต่างชาติจะต้องทำเรื่องต่อใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุก่อน 1 เดือน

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการขอต่อใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้

 1. หนังสือนำในการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตัวอย่าง workpermit6 )
 2. แบบฟอร์ม ตม. 5, แบบรับรองการจ้าง, และหนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้าง Click for Download ( ตัวอย่าง workpermit7 )
 3. ใบอนุญาตทำงานและสำเนา
 4. หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด
 5. หนังสือรับรองการทำงาน ออกโดยมหาวิทยาลัย ( ตัวอย่าง workpermit8 )
 6. ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตทำงาน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการขออนุญาตทำงานในประเทศไทย(3 เดือน – 750 บาท/ 9 เดือน – 1,500 บาท/ 1 ปี – 3,000 บาท)

ในกรณีที่ลูกจ้างชาวต่างชาติทำงานในคณะวิจิตรศิลป์ เป็นเวลาเกิน 1 ปี จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้

 1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฏากร ประเภทเดียว (ภ.ง.ด. 91) ( ตัวอย่าง workpermit9)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวอย่าง workpermit10 )
 3. สำเนาใบเสร็จ ภ.ส. 1 ง ( ตัวอย่าง workpermit11 )

กรุณาตรวจสอบรอบของการต่อใบอนุญาตทำงาน  ไม่ควรละเลยจนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ มิฉะนั้น ลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องทำเรื่องยื่นขอออกใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนั้น เมื่อลูกจ้างชาวต่างชาติลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของคณะวิจิตรศิลป์แล้ว จะต้องคืนใบอนุญาตทำงานกลับมายังงานบริหารงานบุคคลทันที

 

การรายงานตัว 90 วัน

หากอาจารย์ชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยเกิน 90 วัน ต้องแจ้งความประสงค์และแจ้งที่พักอาศัย ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง ทุก 90 วัน สามารถแจ้งก่อน 7 วันหรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนด 90 วัน การแจ้งที่พักสามารถกระทำได้ตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทนได้ (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว 90 วัน)

เอกสารประกอบการรายงานตัว 90 วัน มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด
 2. แบบฟอร์มการแจ้งอยู่เกิน 90 วัน  (ตัวอย่าง 90days 1 )

กรณีที่ชาวต่างชาติอยู่เกิน 90 วัน โดยไม่แจ้งที่พักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือแจ้งช้ากว่ากำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือหากชาวต่างชาติถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท (โปรด update ข้อมูลระเบียบจาก website ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง )

โปรดทราบ: การแจ้งที่พักและรายงานตัวทุก 90 วัน ไม่ใช่การขออยู่ต่อในประเทศไทย

 

การดำเนินการภายในคณะ

กรณีภาควิชาภายในคณะวิจิตรศิลป์ ประสงค์จะอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและต่อVisa ให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศให้ทำหนังสือนำพร้อมเอกสารประกอบยื่นแก่งานบริหารงานบุคคลคณะวิจิตรศิลป์ ดังนี้

การต่อ VISA

 1. สำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 3. สำเนาคำสั่งจ้าง
 4. หนังสือนำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ้างงาน ระยะเวลาจ้างงาน กระบวนวิชาที่สอน

การขอใบอนุญาตทำงาน

 1. สำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 3. สำเนาคำสั่งจ้าง
 4. แบบ ตท.1 พร้อมกรอกรายละเอียด
 5. หนังสือนำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ้างงาน ระยะเวลาจ้างงาน กระบวนวิชาที่สอน

การต่อใบอนุญาตทำงาน

 1. สำเนาหน้าแรกและหน้าวีซ่าล่าสุด
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 3. สำเนาคำสั่งจ้าง
 4. แบบ ตท.5 พร้อมกรอกรายละเอียด
 5. หนังสือนำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ้างงาน ระยะเวลาจ้างงาน กระบวนวิชาที่สอน (ที่จะขอต่ออายุ)