หน่วยบริหารงานบุคคล แบบฟอร์ม | FORM

แบบฟอร์ม | FORM

  • หนังสือรับรองการทำงาน .PDF | .DOCX

| งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 6392(4)/ว.1022 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : ประกาศมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : TOR
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัย(ทดลองปฏิบัติงาน) : แบบประเมิน ปท 3.
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : ประกาศมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : TOR
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 1.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 2.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 3.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 4.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 5.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 6.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 7.
[PDF] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
[WORD] พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ : แบบประเมิน ปจ 8.
คำนิยาม
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ
ระดับความคาดหวังสมรรถนะ-ผู้บริหาร
สมรรถนะหลัก
แบบแจ้งผลการประเมิน
เครื่องมือช่วยคำนวณแบบประเมินต่างๆ
ประกาศหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

รายละเอียด

แบบฟอร์มการต่อเวลาราชการ

แบบประเมินข้าราชการ (ปรับปรุง)

แบบฟอร์มการประเมินเพื่อประกอบพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

แบบฟอร์มแจ้งผลการประเมินปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสมัครพนักงาน กลุ่ม F สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

แบบฟอร์มสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)

แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)

แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)

แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

รายละเอียด

แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ

บบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)

รายละเอียด

แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)

รายละเอียด

แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

รายละเอียด

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ (การทดลองปฏิบัติงาน)

รายละเอียด

แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย (การทดลองปฏิบัติงาน)

แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติงาน (การทดลองปฏิบัติงาน)

รายละเอียด

แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์

รายละเอียด

แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของนักวิจัย

รายละเอียด

แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติงาน

รายละเอียด

สัญญาจ้างพนักงานของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

รายละเอียด

| งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

ตัวอย่างเครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มยืม-ขอสำเนา แฟ้มเอกสารประวัติบุคลากร , เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มยืม-ขอสำเนา แฟ้มเอกสารประวัติบุคลากร เอกสารราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| งานกองทุนและสวัสดิการ

การแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการเงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปสาระสำคัญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร/ค่าสงเคราะห์ศพ/เงินช่วยเหลือออกจากงาน)

ค่าสงเคราะห์ศพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน
ค่าเล่าเรียนบุตร

ประกาศขอรับการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผลการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

แบบฟอร์มเงินยืมกรณีผู้อำนวยการกอง/สำนัก สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กช.มช.)

ใบนำฝากพิเศษ
ตัวอย่างแบบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯแต่ไม่ออกจากงาน
แบบฟอร์ม

การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

แบบฟอร์มขอกู้เงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรที่พัก มช.

แบบฟอร์มการส่งคืนที่พักมหาวิทยาลัย


*ลิงค์ที่มา แบบฟอร์ม | กองบริหารงานบุคคล ()