การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอก (TOR/JA) ของสายวิชาการมหาวิทยาลัย

บรรยากาศ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอก (TOR/JA) ของสายวิชาการมหาวิทยาลัย โดยคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลและสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ