การทัศนศึกษาและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

ภาพบรรยากศ การทัศนศึกษาและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เบื้องต้น แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนชุมชนให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับ โบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตพื้นที่ชุมชนของตนเอง

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมใน พื้นที่เมืองโบราณฮอด” และหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม เมืองโบราณฮอด” โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ รวมถึงได้นำชม “โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ จากเมืองโบราณฮอด” ให้กับคนในชุมชน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ >>>>คลิก<<<<