การบรรยายพิเศษ 2563

การบรรยายพิเศษ “ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ 2/2562”

การบรรยายพิเศษ “ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ 2/2562”
จัดทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
ห้อง FA2 ชั้น 3 อาคารเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมห้องห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งหมด (Playlist)