กองบริหารงานบุคคลได้จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องเรียน 1307 ชั้น 3 อาคารสำนักงานฯ คณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ โดยวิทยากรจากงานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานมี ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน
2.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือแนวทางการใช้สิทธิสวัสดิการแต่ละประเภทแก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน

>>>>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด<<<<<<<