การประกวดไม้แกะสลัก ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการใหม่

กำหนดการ ช่วงวันที่ (เก่า) ช่วงวันที่ (ใหม่) ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าสื่อออนไลน์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566

 

16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.วิภาวี ปานจินดา

โทร 080-401-7492

ส่งผลงานจริงบริเวณลานประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 – 13 มกราคม 2566

ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00น.

1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุทัศน์ ศรีเสน

โทร 086-439-7741

ผลงานขนาด 30 – 60 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)ลักษณะงาน เป็นงานไม้แกะสลัก ไม่จำกัดเทคนิค และชนิดของไม้
ตัดสินผลงาน วันที่ 13 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น. 3 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น. กรรมการตัดสินผลงาน

1.รศ.อุดม

ฉิมภักดี

2.รศ.สุนทร สุวรรณเหม

3.ผศ.สุทธิศักดิ์

ภูธรารักษ์

4.นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว

 

ผลงานทั้งหมดหลังการตัดสินจะเก็บรักษาไว้ที่ห้อง 303B ชั้น 3 อาคารประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์
ประกาศผลการตัดสิน

ผ่านหน้าสื่อออนไลน์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2566 7 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.วิภาวี ปานจินดา

โทร 080-401-7492

การมอบรางวัล วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566

ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00น. ณ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00น. ณ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1.รศ. ดร.รงคกร อนันตศานต์

2.ผศ.ธัชชัย

หงษ์แพง

3.อาจารย์ ดร.วิภาวี ปานจินดา

โอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับรางวัล