การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 คณะวิจิตรศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ สังกัด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณะบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนาคณะต่อไป