การเรียนการสอน ปี 2563

การเรียนการสอน

กรุณาเลือกรายวิชาที่ต้องการ

ศิลปะในประเทศไทยสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 | รศ.พิชญา สุ่มจินดา

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย
1. การลำดับยุคสมัยของศิลปะในประเทศไทย
2. ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
3. ศิลปะสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์
4. พุทธศิลป์ในลัทธิหีนยาน (ศราวกยาน)
5. พุทธศิลป์ในลัทธิมหายาน (1) | (2)
6. พุทธศิลป์ในนิกายเถรวาท
7. พราหมณศิลป์ก่อนกลางพุทธศตวรรษที่ 15 และปราสาทเขมรในประเทศไทย
8. พราหมณศิลป์ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 15 - ต้น 19 และปราสาทเขมรในประเทศไทย
9. พุทธศิลป์ในลัทธิตันตรยาน (วัชรยาน) จากอินเดีย ชวา จัมปา และมอญโบราณ
10. พุทธศิลป์ในลัทธิตันตรยานจากกัมพูชา

บรรยายโดย รศ.พิชญา สุ่มจินดา
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

✎✎ เอกสารประกอบการบรรยาย (คลิ๊ก)