กำหนดการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563

รายชื่อนักศึกษา รหัส 630310.…และอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


กำหนดการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563

*** นักศึกษา สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อได้

ประกาศสำนักทะเบียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

สำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาใหม่ กำนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563


ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาใหม่

***** แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ก่อนเข้ากลุ่ม *****

สาขาวิชาศิลปะไทย ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการออกแบบ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาศิลปะการแสดง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชาจิตรกรรม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชาประติมากรรม ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563