ขอเชิญบุคลากรทำแบบสอบถามเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ จะดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565 ) ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 คณะวิจิตรศิลป์ จึงได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ระยะที่ 12 รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอความร่วมมือท่านให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะวิจิตรศิลป์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ทิศทาง แนวทางในการบริหารจัดการคณะ และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านการกรอกข้อมูลผ่าน https://cmu.to/YuthasardFA5Y หรือ ตาม QR CODE นี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 น.