ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป. อว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใจรักษ์
2) อาจารย์ ดร. กฤษฎิ์ เลกะกุล