ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.เอก นายวรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

ในเวลา 14.00 น ของวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ผลงานของ นายวรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาสื่อประสม ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่65 ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตชนบทร่วมสมัย”